Xuất bản thông tin

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thực hiện kế hoạch của Thường vụ huyện ủy Đông Triều và Đảng ủy xã Tân Việt. Hôm nay ngày 07/10/2014 Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức cho Đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua hội nghị trực tuyến tại hội trường UBND xã Tân Việt.


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

 

            Thực hiện kế hoạch của Thường vụ huyện ủy Đông Triều và Đảng ủy xã Tân Việt. Hôm nay ngày 07/10/2014 Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức cho Đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  thông qua hội nghị trực tuyến tại hội trường UBND xã Tân Việt.

            Phổ biến quán triệt Nghị quyết do Đ/c Vũ Ngọc Giao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày

            Sau hội nghị  giúp cấp ủy và các chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ xã đến thôn và cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã tiếp tục thảo luận nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI): xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước. Định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong thời gian tới, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện. Từ đó thấy được trách nhiệm của Đảng, chính quyền địa phương, cộng đồng trong việc hoàn thiện nhân cách con người, chăm lo cho con người có nhân cách và lối sống tốt đẹp, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình trung thực. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới chân – thiện – mỹ, nhân văn, dân chủ, khoa học.

 

 

.  Toàn cảnh hội nghị