BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

 

Số: 6BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  27  tháng 3 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2018

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 3/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động tết Ất Mùi đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi 

           2. Khó khăn:

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  3 - 2018

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

01

01

96

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

08

8

589

Đoàn TN các nhà trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

01

01

48

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

04

619

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

02

269

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 Cộng

15

16

1.621

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 Nguyễn Văn Được

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

                   

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 XÃ TÂN VIỆT

      Số: 6BC-TTHTCĐ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  27  tháng 3 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2018

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 3/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động tết Ất Mùi đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi 

           2. Khó khăn:

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  3 - 2018

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

01

01

96

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

08

8

589

Đoàn TN các nhà trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

01

01

48

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

04

619

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

02

269

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 Cộng

15

16

1.621

 

 

 

 

Nơi nhận:      

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

   GIÁM ĐỐC

      (Đã ký)

 Nguyễn Văn Được

( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

                   

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu