KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

Số: 22KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2017

 

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

   1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

  2. Tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng: Ngày hội đoàn kết toàn dân 18/11. 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

  3. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

  4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân, ngày 20/11, tham gia dự thi cấp huyện hội cựu giáo chức xã.

 5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa đông. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

  6. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  

  7.Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

 

 

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Họp dân bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 150%

UBND, VH xã, các thôn

1-5/11/2017

2

Kế hoạch trồng và chăm sóc cây vụ đông. Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây aclantic thương phẩm.

UBND, HTX, các thôn

Tháng 11/2017

3

Tuyên truyền ngày hội đoàn kết toàn dân, phong trào xây dựng nông thôn mới.

UBND, VH xã, các thôn

1-18/11/2017

4

Kỷ niệm ngày hội đoàn kết toàn dân. Hoạt động VHVN, TDTT chào mừng

UBND, VH xã, các thôn

 1-18/11/2017

5

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho hội thi cấp huyện vào dịp kỷ niệm 20/11

Hội cựu giáo chức xã

Tháng 11/2017

6

Giáo dục truyền thống 31 năm ngày nhà giáo VN 20/11. Kỷ niệm, hoạt động chào mừng .

Các trường

Tháng 11/2017

7

Tuyên truyền biện pháp phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm

UBND, Ban thú y xã

Tháng 11/2017

8

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em, . Chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em, biện pháp phòng 1 số bệnh trong mùa đông.

Trạm y tế xã

Tháng 11/2017

 

9

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

24,25/11/2017

     

    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 25/10/2017                                TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                          GIÁM ĐỐC 

                             ( Đã ký)

 

 

                       Nguyễn Văn Được

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu