KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2018

 I. Công tác trọng tâm:

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội.

 2. Tuyên truyền ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4.

 3. Tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức hội diễn liên hoan tiếng hát ru, hát dân ca

  5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền về ngày sức khỏe Thế giới  7/4, VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tiến hành tiêm phòng cho trẻ em.

 6. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

 7. Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, chỉ đạo các thôn dà soát việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới phấn đấu kết thúc vào 2018.

8. Tuyên truyền về biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tiếp tục tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2018.

 9. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

 

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc điều tra dân số, BHYT, nhà ở, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

UBND xã và các thôn

/4/2018

2

Tuyên truyền ngày sức khỏe Thế giới  7/4. Tuyên truyền tháng VSATTP. Hưởng ứng tuần lễ nước sạch.

BVH TT xã, trạm y tế

01 – 2018

3

Tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2018

Ban thú y xã

Trong tháng 4

4

Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quy trình vận hành, sử dụng và sửa chữa máy cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

TTHTCĐ, HTX dịch vụ NN và các đoàn thể

4/2018

5

Tổ chức hội diễn liên hoan tiếng hát ru, hát dân ca

Hội phụ nữ xã, chi hội

/4/2018

6

Tiến hành việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân và cây củ đậu.

UBND xã và HTX dịch vụ nông nghiệp

/4/2018

7

Tuyền truyền ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4.

BVH, các trường

Trong tháng 6

8

Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

Ban VH, các thôn, trạm y tế.

4/2018

9

Tổ chức vệ sinh  đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Hội PN xã, đoàn TN  các thôn, trường học.

4/2018

 

                                             

    Nơi nhận: 

   - TTHTCĐPGD & ĐT huyện ĐT;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu .

             Tân Việt, ngày 27/3/2018                                       TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                          GIÁM ĐỐC 

                             ( Đã ký)

                      Nguyễn Văn Được

 

    

 

 

     

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu