UBND XÃ TÂN VIỆT

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 01   /QC - HTCĐ

                    Tân Việt, ngày 15  tháng  9  năm 2013

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CA BAN QUẢN LÝ

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

     Căn cứ vào Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

     Căn cứ vào Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Căn cứ vào quyết định số   /QĐ – UBND ngày   tháng    năm      của UBND  xã Tân Việt V/v công nhận ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Việt.

     Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Việt xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động gồm các điều khoản sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1:

     Mục tiêu của ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng là không ngừng nâng cao dân trí phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa giáo dục của địa phương. Trên cơ sở tự nguyện tất cả ai có nhu cầu học tập, tư vấn về văn hóa, khoa học kĩ thuật, khuyến học, khuyến tài đều được ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tiếp nhận.

      Điều 2:

     Chức năng của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng là giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

     Tổ chức và phổ biến các chương trình giáo dục khác nhau như: mở các lớp tập huấn khoa học kĩ thuật giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng nơi thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân.

    Điều 3:

     Nhiệm vụ của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng là tổ chức giáo dục đa chức năng nằm ngoài hệ thống chính qui, là nơi cung cấp tài liệu sách cho học tập cộng đồng.

     Phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình của địa phương.

     Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.

     Tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục pháp luật cho nhân dân phòng chống tệ nạn xã hội.

     Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm học tập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

TỎ CHỨC QUẢN LÝ - NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

     Điều 4:

     Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng là những cán bộ kiêm nhiệm

     Cán bộ Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng gồm 1 trưởng ban, 2 phó ban và các thành viên tham gia theo quyết định của UBND xã Tân Việt.

     Điều 5:  Nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên trong ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng

     1.Trưởng ban:

     Là người quản lí điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm

     Triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng nội dung hoạt động, quản lí tài chính, Cơ sở vật chất, kiểm tra đánh giá, báo cáo kết quả định kì và kết quả hoạt động của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng với UBND xã và các cơ quan quản lý cấp trên.

     2. Phó ban: là người giúp việc cho trưởng ban trong việc quản lí và điều hành các hoạt động của Trung tâm Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của trưởng ban và giải quyết các công việc khi được trưởng ban ủy quyền, giao. Đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

     * Phó ban thường trực:

     Có trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch báo cáo công tác hàng tháng, quý, năm.

     3. Giáo viên biệt phái:

     Là người thường trực giúp Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng  trong việc lập kế hoạch hoạt động, xây dựng lịch học tập, báo cáo kết quả hoạt động, quản lý, cập nhật hồ sơ sổ sách theo quy định. Tổ chức điều tra thống kê nhu cầu học tập, tổ chức rà soát và biên soạn học liệu, tham gia giảng dạy, theo dõi và củng cố chất lượng phổ cập giáo dục.

     4. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các thôn:

     Có nhiệm vụ xác định nhu cầu học tập của nhân dân và xã viên trên địa bàn xã. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia học tập qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kĩ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng có năng suất cao và thâm canh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, VHXH, ổn định giữ vững an ninh trật tự của địa phương gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

     5. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng gồm (hội Phụ nữ, hội CCB, hội ND, Đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi):

     Hàng năm có trách nhiệm điều tra nhu cầu học tập của thành viên hội viên của tổ chức mình phối hợp với ban quản lý trung tâm học tập cộng đồng huy động học viên tham gia học tập và quản ký học viên của mình trong các lớp học do trung tâm học tập cộng đồng tổ chức.

     Có trách nhiệm phối hợp với ban tư pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và điều lệ của tổ chức mình. Phấn đấu làm tốt các hoạt động, phong trào của hội và kế hoạch nhiệm vụ của cấp trên giao cho góp phần xây dựng tổ chức hội hàng năm đều đạt đơn vị vững mạnh.

     6. Tư pháp – hộ tịch và văn hóa xã hội:

     Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch mở các lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật, thường xuyên viết tin bài theo chuyên đề về chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để thông tin kịp thời trên hệ thống loa truyền thanh của xã và trên các hội nghị của địa phương, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các thôn mở các buổi giao lưu VHVN, TDTT.

     7. Ban chỉ huy quân sự và công an xã:

     Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã tuyên truyền vận động nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội, luật An toàn giao thông… để giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

     8. Trạm y tế:

      Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các trường học tuyên truyền giáo dục những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuyên truyền vận động về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

     9. Các trường học: Mầm non, Tiểu học, THCS:

     Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch học tập theo chương trình, vận động Học sinh ra lớp, giáo dục kĩ năng sống cho Học sinh. Phối kết hợp tốt với các tổ chức, ban ngành đoàn thể tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật trong học đường. Tham gia giảng dạy các chuyên đề khi có điều kiện, tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, bồi dưỡng học sinh, duy trì phổ cập giáo dục … giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

     10. Hội khuyến học:

Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với các ban ngành, các thôn tổ chức điều tra, tập huấn, hội thảo về các chương trình khuyến học, khuyến tài. Xây dựng và phát huy hoạt động của các dòng họ hiếu học, các chi hội khuyến học, gia đình hiếu học trên địa bàn để tuyên truyền vận động mọi người tham gia quỹ khuyến học. Tổ chức động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong học tập và có công của góp phần xây dựng phong trào khuyến học theo quy chế quy định.

     11. Kế toán, thủ quỹ:

     Chịu trách nhiệm mở sổ theo dõi và quản lí tài chính của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.

     Tham mưu cho giám đốc và Ban quản lý về phần tài chính kế toán theo nguyên tắc thu chi đúng, đủ theo kế hoạch của Ban quản lý .

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

     Điều 6: Chế độ sinh hoạt

    Thường trực Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng mỗi tháng sinh hoạt 1 lần vào ngày 25 hàng tháng

    Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng mỗi tháng sinh hoạt 1 lần vào ngày 25 hàng tháng cuối quý, 6 tháng sơ kết, cuối năm tổng kết ( có mời thường trực Đảng ủy – UBND xã tham dự)

     Điều 7: Thông tin báo cáo

     Ban quản lý chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động đã thực hiện được và dự kiến nội dung kế hoạch hoạt động tiếp theo với UBND xã và cấp trên quản lí

     Các thành viên trong Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm gửi các nội dung kế hoạch hoạt động , kết quả đã thực hiện, tin bài của tổ chức mình có liên quan đến công tác của trung tâm về thường trực của Trung tâm học tập cộng đồng vào ngày 20 hàng tháng.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

     Điều 8: Khen thưởng

     Hàng năm Ban quản lý, Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức hợp bình xét đề nghị hội động thi đua khen thưởng xã, huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động và xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng  xã.

     Điều 9: Kỉ luật

     Các tập thể, cá nhân vi phạm các điều trong quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm bị xử lí theo mức độ qui định của pháp luật.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Điều 10: Quy chế này được triển khai quán triệt và thực hiện trong phạm vi Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Việt

     Điều 11: Trong các phiên hợp thường kỳ, quí, 6 tháng, năm của Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã có sơ kết việc thực hiện quy chế này rút kinh nghiệm nếu có điều khoản nào trong quy chế chưa phù hợp sẽ thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

      Quy chế này được thực hiện thống nhất trong Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã và có hiệu lực từ ngày kí.                               

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện                                

- TT Đảng ủy – UBND xã

- BQL TTHTĐ xã

- lưu

 

    TM. BAN QUẢN LÝ TTHTCĐ

                 Trưởng ban 

 

 

 

 

                              Nguyễn Văn Hùy                                                                                                                                                    

                                                             

 

 Các thông tin khác: