Bộ máy


 

 

Họ và tên

Nguyễn Văn Huỳ

Chức vụ

Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

14/01/1963

Điện thoại

01682567538

TĐCM

Đại học Nông nghiệp

Email:

 

 

Họ và tên

Ngô Thị Nguyệt

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

15/07/1971

Điện thoại

0936694488

TĐCM

Đại Học Toán

Email: thcs.tv.ntnguyet@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thái Học

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

14/04/1937

Điện thoại

01673288667

TĐCM

 

Email: