Đội ngũ giáo viên


 

UBND XÃ TÂN VIỆT

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Tân Việt,  ngày18 tháng 12 năm 2012

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ  TT HTCĐ XÃ TÂN VIỆT

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ TT  HTCĐ

Số ĐT

1

Nguyễn Văn Huỳ

Phó Chủ tịch UBND

Giám đốc

 

2

Nguyễn Thái Học

Hội cựu giáo chức

Phó giám đốc

 

3

Ngô Thị Nguyệt

Hiệu trưởng THCS

Phó giám đốc

 

4

Lưu Văn Chính

Chủ tịch MTTQ

Uỷ viên

 

5

Nguyễn Quang Được

Bí thư Đoàn TN

Uỷ viên

 

6

Nguyễn Thị Thơm

Chủ tịch HNHPN

Uỷ viên

 

7

Phạm Văn Hồng

Chủ tịch hội nông đân

Uỷ viên

 

8

Trần Thị Liên

CN HTX& DVNN

Uỷ Viên

 

9

Trần Văn Tân

CT - Người cao tuổi

Ủy Viên

 

10

Trần Văn Tuyển

Chữ thập đỏ

Uỷ viên

 

11

Đỗ Trong Chuyền

Cán bộ VHTT

Uỷ viên

 

12

Tống Duy Khải

Cán bộ tư pháp

Uỷ viên

 

13

Phạm Thị Linh

Công chức tài chính

Uỷ viên

 

14

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên

CB – TTrực

 

15

Trần Xuân Lai

CCB

Uỷ viên

 

16

Đỗ Ngọc Linh

TT – Y Tế

Uỷ viên

 

17

Lý Nhì Hồng

TT – Hổ Lao

Uỷ viên

 

18

Phạm Văn Quyên

TT – Phúc Đa

Uỷ viên

 

19

Nguyễn Văn Vượng

TT – Tân Thành

Uỷ viên

 

20

Nguyễn Văn Biền

TT – Tân Lập

Uỷ viên

 

21

Nguyễn Xuân Hoà

CH – Trưởng QS Xã

Uỷ viên

 

22

Nguyễn Văn Trung

Trưởng CA xã

Uỷ viên

 

23

Trần Thị Ngọc

HT – TH Tân Việt

Uỷ viên

 

24

Phạm Thị Huyền

HT – Trường MN

Uỷ viên

 

                                                T/M  TT HTCĐ XÃ TÂN VIỆT

                                                Giám đốc

                                                                                                                       

                                                            Nguyễn Văn Huỳ

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ

Giáo viên

Ngày sinh

14/07/1960

Điện thoại

01229 354 404

TĐCM

CĐ Sinh

Email: ………………………..

 Website: ……….