BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
   
 

Số: 02/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Tân Việt, ngày  25  tháng 1 năm 2018

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 1/2018

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 1/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

           2. Khó khăn:

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  1 - 2018

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

01

2

52

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

6

 

480

UBND, VH, Đoàn TN, CCB, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

 

45

TTHTCĐ phối hợp với Hội nông dân  xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

01

4

220

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

01

1

62

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

01

2

52

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

11

7

911

 

 

 

 

 

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

Nguyễn Văn Được

( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu