BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
   
 

Số: 23/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Tân Việt, ngày  25  tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 11/2017

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2017

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  11 - 2017

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

2

2

278

UBND, Trường THCS

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

8

8

854

UBND, VH, Đoàn TN, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

3

42

 HTX, UBND

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

1

10

568

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

42

Trạm y tế

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

235

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

`14

26

2.0017

 

 

 

 

III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Được

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu