BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
   

Số: 17/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  23 tháng 8 năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 8/2018

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 8/2018

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  8 - 2018

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

2

2

60

UBND, Quân sự

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

2

2

120

UBND, VH, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

2

1

36

Ban VHTT, UBND,HTX

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

2

230

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

56

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

51

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

11

11

553

 

 

 

  

 

Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

    (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Được

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu