BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2017


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

 

Số: 16/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 9 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 9/2017

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 9/2017

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

           2. Khó khăn:

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  9 - 2017

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

2

45

UBND, Quân sự

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

3

3

110

UBND, VH, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

2

35

TTHTCĐ-DV,HTXNN

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

4

496

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

262

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

58

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

10

15

1006

 

 

 

II. Các đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Được

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu