KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

Số: 17/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

   1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

  2. Tuyên truyền những ngày lễ lớn trong tháng: ngày quốc tế Người cao tuổi 1/10, ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10, ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 14/10, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và các hoạt động kỷ niệm.

  3. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

  4. Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

  5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

  6. Các thôn  tích cực tham gia hoạt động đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu.

  7. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. .

  8. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Kỷ niệm ngày quốc tế Người cao tuổi, tổ chức mừng thọ, xây dựng quỹ chăm sóc NCT.

UBND, VHXH xã

01/10/2017

2

Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Các trường học, các ban ngành

2-/10/2017

3

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động.

Các trường

3-5/10/2017

4

Tập huấn về việc sử dụng phân bón và kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông.

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp

Tháng 10/2017

5

Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

UBND, thú y

Tháng 10/2017

6

Tổ chức Đại hội liên đội.

Các trường

Tháng 10

7

Tuyên truyền, kỷ niệm ngày thành lập Hộ Liên hiệp TNVN, ngày thành lập Hội Liên hiệp  PNVN.

UBND, Hội PN, Đoàn TN

14-20/10

8

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em, NCT

Trạm y tế xã

25/10/2017

9

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

24-25/9/2017

                                          

    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);                      

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 25/9/2017                                               TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                              GIÁM ĐỐC 

                                ( Đã ký)

 

                       Nguyễn Văn Được    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu