KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

 

 
   

Số: 24/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2017

 

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

   1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

  2. Tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng: 71 năm ngày Toàn Quốc kháng chiến, 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

  3. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

  4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12

 5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa đông. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

  6. Các thôn  tham gia hoạt động đạt các tiêu chí về xây dựng NTM phấn đấu kết thúc vào 2017.

  7. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  

 8. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

 Tuyên truyền công tác an ninh phòng chống tệ nạn XH. Vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

UBND, công an xã

Tháng 12/2017

2

Tuyên truyền măng non, trợ giúp pháp lý về ATGT

Trường học, công an xã

Tháng 12/2017

3

Tổ chức thi tiếng hát họa mi vàng.

Các trường, đoàn TN

Tháng 12/2017

4

Tuyên truyền về biển đảo. tuyên truyền ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động chào mừng 22/12.

Hội CCB, chi hội, các trường, VH xã

1-22/12/2017

5

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vụ đông. Tiếp tục thu hoạch cây củ đậu.

UBND, HTX, các thôn

Tháng 12/2017

6

Biện pháp chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

UBND, Ban thú y, VH xã

Tháng 12/2017

7

Tổng kết các ban ngành, đoàn thể, chi hội… tổng kết phong trào thi đua năm 2014, xây dựng chương trình hành động 2015

UBND, ban ngành

 Tháng 12/2017

8

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em. Biện pháp phòng 1 số bệnh trong mùa đông.

Trạm y tế xã

Tháng 12/2017

 

9

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

24,25/12/2017

 

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;                         

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 25/11/2017                                        TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                        GIÁM ĐỐC 

                           ( Đã ký)

                       Nguyễn Văn Được    

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu