Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2016


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                  Số 15 /KH-TT

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2016 

 

 I. Công tác trọng tâm:

 

  Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

  2. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 3. Tổ chức tổng kết hoạt động hè 2016.

  4. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

  5. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

  6. Các thôn  tích cực tham gia hoạt động đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới phấn đấu kết thúc vào 2016.

  7. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

  8. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

 

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ. Rửa tay bằng xà phòng.

Trạm y tế, trường học

1 – 7/8/2016

2

Tổng kết lớp năng khiếu cầu lông hè 2014.

BCĐ HĐ hè, ĐTN

28-30/7/2016

3

Khai mạc bể bơi cho em.

Địa phương

Đầu tháng 8

4

 Tổng kết hoạt động hè 2016.

BCĐ HĐ hè, ĐTN

8 – 10/8/2016

5

Tổ chức sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

UBND, công an xã

Tháng 8

6

Tuyên truyền 71 năm Cách mạng tháng 8.

Ban VHTT

16 – 28/8

7

KT chăm sóc, tỉa dặm, PT sâu bệnh cho lúa mùa. Trồng, chăm sóc cây củ đậu vụ mùa.

UBND, HTX dịch vụ NN

Tháng 8

8

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em

Trạm y tế xã

25/8/2016

9

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

24-25/8/2016

                                          

    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 29/7/2016                                               TM. TRUNG TÂM HTCĐ

 GIÁM ĐỐC 

( Đã ký)

 

 

 

                             Nguyễn Văn Được    


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu