KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ TÂN VIỆT

 
   

Số : 18/KH-TTHTCĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2018 

                                                                       

 I. Công tác trọng tâm:

  Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

 1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hội viên, nhân dân và học sinh.

  2. Tuyên truyền ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày thành lập MTTQ Việt Nam

  3. Tiếp tục tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

  4. Tập dượt và tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 phần lễ và phần hội..

  5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh. Tiến hành khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

  6. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

  7. Các thôn  tích cực tham gia hoạt động đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  8. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

  9. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tổ chức tập dượt và tổ chức lễ khai giảng năm học 2018- 2019

Các trường học

05/9/2018

2

Tổ chức hội nghị đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Văn nghệ các câu lạc bộ NCT.

UBND, công an, Hội NCT

Tháng 9

3

Chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp

Tháng 9/2018

4

Chuẩn bị văn nghệ tham gia hội thi văn nghệ các làng văn hóa cụm lễ hội đền An Sinh

UBND, VH xã, các thôn.

20/9/2018

5

Tổ chức đêm hội trăng rằm cho thiếu niên, NĐ. Tặng quà HS nghèo nhân dịp tết trung thu

UBND, Đoàn TN

15- 9/9/2018

6

Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết BCH TW Đảng

Đảng ủy

Tháng 9/2018

7

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em

Trạm y tế xã

9/2018

8

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

9/2018

 

                                          

    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 23 /8/2018                                      TM. TRUNG TÂM HTC

                        GIÁM ĐỐC 

                            ( Đã ký)

 

 

 

                             Nguyễn Văn Được     

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu