KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018


                      UỶ BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        XÃ TÂN VIỆT                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phъc

      Số:  20/KH-UBND    
                                                                Tвn Việt; ngаy 26 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

            Thực hiện Công văn số 2362/BCĐXDXHHT ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập(BCĐXDXHHT) tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"

        Thực hiện kế hoạch số 182/KH-BCĐXDXHHT ngаy 17/9/2018 củaBan Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập(BCĐXDXHHT)  thị xã Đông Triều  về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"

Ủy ban nhân dân xã Tân Việt xây dựng kế hoạch tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" trên địa bаn  xã Tân Việt  như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về HTSĐ và dựng XHHT;  khẳng định  vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng  phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, góp phần xây dựng XHHT để cập nhật, tiếp thu,vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động  tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa   nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời  giúp các cơ sở  giáo dục và các thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả  năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu HTSĐ của cộng đồng đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế..

2. Yêu cầu:

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 phải được tổ chức nghiêm túc, quy mô, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tòan xã. Qua  đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời.

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

" Trong cách học phải lấy tự học làm cốt".

Khẩu hiệu tuyên truyền :

          1. Học tập để hoàn thiện nhân cách  phát triển bản thân.

          2. Học tập để phát triển quê hương, đất nước.

          3. Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

          4. Học tập của người lớn làm cho tài nguyên, con người được tái tạo và phát triển.

III. THỜI GIAN

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các đơn vị thôn, các cơ sở giáo dục trên  địa bаn xã thực hiện từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018, trong đó:  

- Tổ chức : "Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018  vào sáng ngаy 02/10/2018 tại Trường THCS Tân Việt và tổng kết vаo ngày 07/10/2018 tại hội trường UBND xã Tân Việt. 

IV. CAC HOẠT ĐỘNG

                   - Treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, panô tuyên truyền tại các nơi cфng cộng (với nội dung theo các chủ đề học tập suốt đời).

 - Tổ chức Hội thảo về chủ đề " Trong cách học phải lấy tự học làm cốt".  

 - Phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể trong xã, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề..

          - Tổ chức thi lаm báo, thi viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các chủ đề về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.    

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN      

         1. TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

         - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018";

            - Phối hợp với Hội Khuyến học thực hiện kế hoạch "Tuần lễ hưởng

ứng học tập suốt đời năm 2018".

            - Chủ trì tổ chức  Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

           - Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã  đã xây dựng vа triển khai tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" lập kế hoạch triển khai tại địa phương .

 - Tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"  sáng ngày 02/10/2018 tại Trường THCS Tân Việt.

  -  Tổ chức Hội thảo, các buổi tọa đàm, sinh hoạt, giao lưu theo chủ đề học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vа các nhà trường tổ chức những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội;

2. BAN VĂN HÓA THÔNG TIN Xà

+ Tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị treo các băng rôn, khẩu hiệu,  tuyên truyền tại các nơi công cộng với nội dung theo các chủ đề học tập suốt đời :   

Với chủ đề năm 2018 là  " Trong cách học phải lấy tự học làm cốt".  

+ "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".

+  Trang trí lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".  

+ Tổ chức lаm báo, thi viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

3. HỘI KHUYẾN HỌC XÃ

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng XHHT.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm HTCĐ xã và các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".

- Chỉ đạo Hội Khuyến học các thôn, phối hợp với Trung tâm HTCĐ để tuyên truyền "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" ở 100% các hội trường thôn : Thôn Tân Lập, thôn Tân Thành, Thôn Hổ Lao, thôn Phúc Đa..

          - Phát hiện và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, mô hình, những nhân tố tích cực trong các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời

 

VI. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐIỂM LỄ KHAI MẠC "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017" XÃ TÂN VIỆT

1.Đơn vị chủ trì: UBND xã Tân Việt

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 1/2 ngаy  từ 6h30 ngаy 02/10/2018. 

- Địa điểm: : Trường THCS Tân Việt.

 3. Thành phần tham dự và hưởng ứng

* Đại biểu mời:

- Lãnh đạo ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều;

- Thường trực Đảng ủy , HĐND, UBND xã Tân Việt;

- Lãnh đạo: MTTQ,, Hội Phụ nữ , Đoàn thanh niên , Hội Cựu giáo chức, Hội nông dân, HTX Dịch vụ Nông nghiệp,  Ban công an, Ban quân sự Hội Cựu chiến binh, Ban Văn hoá - Thông tin,- Ban giám hiệu, giáo viên trường THCS;Tiểu học; mầm non; Bí thư, thôn trưởng : thôn Tân Lập, Thôn Tân Thành, Thôn Hổ Lao, Thôn Phúc Đa, huy động học sinh  hai Trường Tiểu học và THCS .

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" trên địa bàn xã Tân Việt.

+ Tổ chức Lễ khai mạc.

           + Chỉ đạo các ban ngành tổ chức, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của các kế hoạch trtieenr khai thực hiện đề án : Xây dựng xã hộ học tập: giai đoạn 2012-2020 và đề án phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng ninh...

4.2. TTHTCĐ xã 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"

- Phối hợp với Hội khuyến học và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" . Trên địa bàn xã Tân Việt, kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cự tham gia.

4.3. Ban văn hóa thông tin xã

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"  và chỉ đạo các nhà văn hóa thôn trưng bày các loại sách báo, tài liệu với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực đời  sống xã hội cho đông đảo mọi người dân hưởng ứng tham gia.

- Treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Trung  tâm HTCĐ và Trường THCS Tân Việt, các thôn theo các chủ đề học tập suốt đời từ ngày 01/10/2018 đến hết ngаy 07/10/2018..

- Trang trí khánh tiết cho buổi Lễ (phông, băng rôn, khẩu hiệu, loa đài…);        - Chuẩn bị bаn ghế đại biểu, bục nói chuyện, ghế ngồi cho các đại biểu đến dự; bố tri 01 phòng đón tiếp đại biểu.

- Trường THCS chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ chào mừng trước giờ khai mạc.

-  Đưa tin; truyền thanh Lễ khai mạc.

- Viết bài, đưa tin theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

4.4 Đối với các trường học

+ Phối hợp với Hội khuyến học, TTHTCĐ tổ chức khai giảng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"  vaò ngày 02/10/2018.

+ Thành phần BGH, Giáo viên, học sinh 2 trường Tiểu học và THCS xã Tân Việt.

+ Chủ động tổ chức tuyên truyền  đến với cán bộ, nhân viên và học sinh theo chủ đề và các nội dung như đã hướng dẫn. Đồng thời tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm

            Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các đơn vị, các thôn nghiêm túc triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ trực tiếp với Ban Giám đốc TTHTCĐ xã Tân Việt để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                  TM UBND XÃ TÂN VIỆT

TTHTCĐ thị xã (Bc)                                                                                Phó chủ tịch

Thương trực Đảng ủy.( B/c)                                                                       

Thường trực UBND ( B/c )                                                                              

Các thôn, trường học ( Thực hiện )                                            

TTHTCĐ ( thực hiện )  

 Lưu: (VP).                                                      

                                                                                                      Nguyễn Văn Được

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

" TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018"

Thời gian từ 6h30 ngày 02/10/2018

Địa điểm trường THCS xã Tân Việt

         

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

6h30-7h00

Đón tiếp đại biểu

TTHTCĐ-trường THCS

2

7h -7h20

Văn nghệ chào mừng

Trường THCS

3

7h20-7h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

TTHTCĐ xã

4

7h30-8h00

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Lãnh đạo UBND xã

5

8h00-830

Đại diện người học, người hưởng ứng phát biểu hưởng ứng.

TTHTCĐ xã

6

8h30-9h00

Bế mạc

TTHTCĐ xã

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                   

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu