KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:21 /BC-UBND

     Tân việt, ngày 08 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ

HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều

            UBND xã Tân Việt báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 tại địa phương như sau:

            I. Công tác chỉ đạo

          - Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo TTHTCĐ phối hợp với Hội khuyến học, các tổ chức đoàn thể, các trường học trên địa bàn xây dựng và triển khai tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" Với chủ đề "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt " bằng các hoạt động thiết thực theo kế hoạch  đã xây dựng.

          - Chỉ đạo VHTT xã viết bài, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã và treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, tờ rơi, báo tường, tư liệu tuyên truyền về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời " tại cơ quan văn hóa xã, hội trường thôn và các cơ sở giáo dục.Với chủ đề "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt  "

          - TTHTCĐ Tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018", khai giảng năm học mới 2018 vào ngày 02/10/2018 nghiêm túc, sôi nổi với các hoạt động có hiệu quả.

          - TTHTCĐ phối hợp với Hội nông dân, HTX dịch vụ nông nghiệp, các thôn tiếp tục tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018",  Với chủ đề "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt   " và mở các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật, các lớp tuyên truyền vầ pháp luật, phòng chống dịch bệnh theo mùa .... cho nhân dân.

            II. Kết quả cụ thể

            1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện trong Tuần lễ

            a) Hoạt động thông tin:

            - Số bài viết trên trang wet :01

            - Số bài, tin đã phát trên loa truyền thanh của xã : 12

            - Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT:

            b) Hoạt động tuyên truyền:

            - Số lượng tờ rơi đã phát hành: 100

            - Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện nhà trường, các thôn, TTHTCĐ: 07

            c) Hội thảo, tọa đàm, triển lãm  về HTSĐ-XDXHHT:

            - Số lần hội thảo, tọa đàm :   1            ;Số lượt người tham gia: 35

            - Triển lãm:  0                                      ;Số lượt người tham gia :0

            - Hội diễn văn nghệ: 0                        ;Số lượt người tham gia :

            d) Tổ chức Khai giảng; các lớp học, lớp bồi dưỡng:

            - Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn:  0     ;Số lượt người tham gia:0

            - Số lớp giáo dục kỹ năng sống:  4                     ;Số lượt người tham gia:260

- Số lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức  kỹ năng, chuyển giao công nghệ: 04;Số lượt người tham gia:560 lượt .

            - Số lớp xóa mù chữ:    0                                     ;Số lượt người tham gia:0

            - Các lớp khác:   03                                               ;Số lượt người tham gia:135

            e) Tổng kết, khen thưởng:

            2. Những thuận lợi và khó khăn;

            + Thuận lợi:       - Sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều, của Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Sự thực hiện nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm của Ban giám đốc TTHTCĐ triển khai kế hoach cụ thể, kịp thời.

      - Sự phấn khởi, nhiệt tình của nhân dân và các hội viên của các đoàn thể thôn và các em học sinh của các trường trên địa bàn .

     + Khó khăn: Nguồn kinh phí còn hạn hẹp, việc tổ chức lớp học chưa nhiều, chủ yếu là tuyên truyền..: Không

III. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
      - PGD & ĐT (để B/c)

  • Đảng ủy.     
  • UBND       ( để B/c)
  • Lưu. 

TM. UBND XÃ TÂN VIỆT

Đã ký

Nguyễn Văn Được

(Phó chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu