Lịch học tập lớp tập huấn quy trình vận hành, sử dụng và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp


 Lịch học tập lớp tập huấn quy trình vận hành, sử dụng

và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp

 

 

STT

Ngày, tháng

Nội dung

Ghi chú

1

12/4/2014

Học lý thuyết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của  động cơ điezen 4 kỳ

 

2

13/4/2014

Tháo, lắp máy, trực tiếp học tập trên máy

 

3

14/4/2014

Tháo, bổ máy, trực tiếp học tập trên máy, sửa chữa, vận hành

 Các thông tin khác: