BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2014


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 


Số       /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tân việt, ngày  24  tháng 1 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 1/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 1/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội và về vấn đề sức khoẻ, ATGT và môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

        - BGĐ TT chưa được kiện toàn, đã làm văn bản đề nghị bổ sung, thay thế.

        - Trong tháng giáo viên biệt phái ốm nằm viện do vậy việc tham mưu cho Ban giám đốc và việc cập nhật tin bài còn ít và không kịp thời. Tháng cuối năm địa phương tập trung chỉ đạo công tác trước, trong và sau tết Giáp Ngọ vì vậy việc mở các chuyên đề ít chủ yếu là các chuyên để về văn hóa xã hội, VSATTP, VSMT gắn với chủ điểm của tháng và tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.  

        - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  1 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

02

5

926

UBND, VHXH, CTĐ, đoàn TN, trường.

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

11

15

1.007

UBND, VH, các thôn, đoàn thể, trường,

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 02

634 

UBND,HTX dịch vụ NN

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

3

718

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

2

180

DS - KHHGĐ, Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

01

2

574

Ban thú y, VH

 

 

 Cộng

21

30

4.039

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ

trong tháng 2/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Khai mạc giải bóng đá mừng Đảng, mừng xuân

26/1/2014

UBND, VH xã, đoàn TN.

 

Lễ dâng hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm Đình Chùa Hổ Lao.

27/ 1/2014

UBND, BVH, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức XH

 

Tổ chức hội thi liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

27/1/2014

UBND, Ban VHXH, các thôn, các làng văn hóa, xóm đoàn kết.

 

Tuyên truyền VSATTP, ATGT và môi trường

Tháng 2/2014

UBND, Ban VHTT, đoàn thể, trạm y tế

 

Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tổ chức tết trồng cây

6/2/2014

UBND, Ban VHXH, đoàn thể, các thôn, trường học.

 

Tuyên truyền lễ hội truyền thống. Tổ chức lễ hội Đình chùa Hổ Lao

1-14/2/2014

UBND, VHXH

 

Kỹ thuật chăm sóc nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân.Trồng cây củ đậu vu chiêm.

Tháng 2/2014

 

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp. Hội ND

 

Tổ chức lễ hội Đình Chùa Hổ Lao.

13,14 /2/2014

UBND, BVH, nhân dân và khách thập phương

 

Tuyên truyền Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

25-27/ 2/2014

Ban VH – XH, các thôn, trạm y tế.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 


Số       /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tân việt, ngày  24  tháng 1 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 1/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 1/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội và về vấn đề sức khoẻ, ATGT và môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

        - BGĐ TT chưa được kiện toàn, đã làm văn bản đề nghị bổ sung, thay thế.

        - Trong tháng giáo viên biệt phái ốm nằm viện do vậy việc tham mưu cho Ban giám đốc và việc cập nhật tin bài còn ít và không kịp thời. Tháng cuối năm địa phương tập trung chỉ đạo công tác trước, trong và sau tết Giáp Ngọ vì vậy việc mở các chuyên đề ít chủ yếu là các chuyên để về văn hóa xã hội, VSATTP, VSMT gắn với chủ điểm của tháng và tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.  

        - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  1 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

02

5

926

UBND, VHXH, CTĐ, đoàn TN, trường.

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

11

15

1.007

UBND, VH, các thôn, đoàn thể, trường,

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 02

634 

UBND,HTX dịch vụ NN

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

3

718

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

2

180

DS - KHHGĐ, Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

01

2

574

Ban thú y, VH

 

 

 Cộng

21

30

4.039

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ

trong tháng 2/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Khai mạc giải bóng đá mừng Đảng, mừng xuân

26/1/2014

UBND, VH xã, đoàn TN.

 

Lễ dâng hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm Đình Chùa Hổ Lao.

27/ 1/2014

UBND, BVH, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức XH

 

Tổ chức hội thi liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

27/1/2014

UBND, Ban VHXH, các thôn, các làng văn hóa, xóm đoàn kết.

 

Tuyên truyền VSATTP, ATGT và môi trường

Tháng 2/2014

UBND, Ban VHTT, đoàn thể, trạm y tế

 

Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tổ chức tết trồng cây

6/2/2014

UBND, Ban VHXH, đoàn thể, các thôn, trường học.

 

Tuyên truyền lễ hội truyền thống. Tổ chức lễ hội Đình chùa Hổ Lao

1-14/2/2014

UBND, VHXH

 

Kỹ thuật chăm sóc nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân.Trồng cây củ đậu vu chiêm.

Tháng 2/2014

 

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp. Hội ND

 

Tổ chức lễ hội Đình Chùa Hổ Lao.

13,14 /2/2014

UBND, BVH, nhân dân và khách thập phương

 

Tuyên truyền Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

25-27/ 2/2014

Ban VH – XH, các thôn, trạm y tế.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)