TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 33/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 1 năm 2015

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2015

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 1/2015

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào tổng kết công tác hội, chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ gia đình nghèo. Trú trọng chuyên đề về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và trẻ em.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  1 - 2015

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

02

2

167

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

11

28

574

UBND, VH, Đoàn TN, CCB, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

01

3

532

 HTX, UBND, trường

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

01

4

576

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

01

1

62

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

01

2

529

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

17

40

2.450

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 2/2015

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tuyên truyền công tác an ninh phòng chống tệ nạn XH. thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Tháng 2/2015

UBND, ban công an xã

 

Tặng quà gia đình nghèo nhân dịp tết nguyên đán

Tháng 2/2015

UBND, cấp trên

 

Tập huấn về kĩ năng sống: kĩ năng phòng chống BLGĐ và xâm hại tình dục ở trẻ em.

Tháng 2/2015

TT DS KHHGĐ huyện

 

Hoạt động văn hóa, TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng.

Tháng 2/2015

Đảng ủy, UBND

 

Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tổ chức tết trồng cây

Tháng 2/2015

Ban GH các trường, đoàn xã

 

Tuyên truyền lễ hội truyền thống Đình chùa Hổ Lao. Tổ chức lễ hội Đình chùa Hổ Lao

Tháng 2/2015

UBND, các thôn, VHXH

 

Tập luyện văn nghệ tham gia dự thi tiếng hát Ngành Giáo dục

Tháng 2/2015

Các trường

 

Gặp mặt đầu xuân. Hội nghị đánh giá công tác trước, trong và sau tết nguyên đán

Tháng 2/2015

UBND, đoàn thể

 

Tuyên truyền ngày thầy thuốc Việt Nam. Tuyên truyền VSATTP, vấn đề môi trường

Tháng 2/2015

Trạm y tế xã, Hội LHPN xã, VHTT

 

Tiêm phòng, khám sức khỏe định kì cho trẻ em.

24,25/2/2015

Trạmy tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24,25/2/2015

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu