TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 30/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 10 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 10/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  10 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

2

2

239

Đảng ủy, UBND

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

15

21

1.777

UBND, VH, Đoàn TN, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

3

5

971

 Các trường ,HTX,UBND

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

3

507

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

3

4

486

Trạm y tế, TT y tế, THCS

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

513

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

26

37

4.493

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 11/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Họp dân bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 150%

1-5/11/2014

UBND, VH xã, các thôn

 

Kế hoạch trồng và chăm sóc cây vụ đông. Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây aclantic thương phẩm.

Tháng 11/2014

UBND, HTX, các thôn

 

Tuyên truyền ngày hội đoàn kết toàn dân, phong trào xây dựng nông thôn mới.

1-18/11/2014

UBND, VH xã, các thôn

 

Kỷ niệm ngày hội đoàn kết toàn dân. Hoạt động VHVN, TDTT chào mừng

 1-18/11/2014

UBND, VH xã, các thôn

 

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho hội thi cấp huyện vào dịp kỷ niệm 20/11

Tháng 11/2014

Hội cựu giáo chức xã

 

Giáo dục truyền thống 31 năm ngày nhà giáo VN 20/11. Kỷ niệm, hoạt động chào mừng .

Tháng 11/2014

Các trường

 

Tuyên truyền biện pháp phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm

Tháng 11/2014

UBND, Ban thú y xã

 

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em,. Chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em, biện pháp phòng 1 số bệnh trong mùa đông.

Tháng 11/2014

Trạm y tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24,25/11/2014

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu