BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 31/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 11 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 11/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 11/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  11 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

2

2

278

UBND, Trường THCS

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

12

16

2.194

UBND, VH, Đoàn TN, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

3

542

 HTX, UBND

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

1

10

568

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

42

Trạm y tế

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

535

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

18

34

4.159

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 12/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

 Tuyên truyền công tác an ninh phòng chống tệ nạn XH. Vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tháng 12/2014

UBND, công an xã

 

Tuyên truyền măng non, trợ giúp pháp lý về ATGT

Tháng 12/2014

Trường học, công an xã

 

Tổ chức thi tiếng hát họa mi vàng.

Tháng 12/2014

Các trường, đoàn TN

 

Tuyên truyền về biển đảo. tuyên truyền ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động chào mừng 22/12.

1-22/12/2014

Hội CCB, chi hội, các trường, VH xã

 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vụ đông. Tiếp tục thu hoạch cây củ đậu.

Tháng 12/2014

UBND, HTX, các thôn

 

Biện pháp chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Tháng 12/2014

UBND, Ban thú y, VH xã

 

Tổng kết các ban ngành, đoàn thể, chi hội… tổng kết phong trào thi đua năm 2014, xây dựng chương trình hành động 2015

 Tháng 12/2014

UBND, ban ngành

 

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em. Biện pháp phòng 1 số bệnh trong mùa đông.

Tháng 12/2014

 

Trạm y tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24,25/12/2014

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu