TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

                XÃ TÂN VIỆT

 

 
 

Số: 32/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Tân Việt, ngày  25  tháng 12 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 12/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào tổng kết công tác hội, chuyên đề về đời sống văn hóa, lễ kỷ niệm 22/12 nhiều hoạt động sôi nổi. Trú trọng chuyên đề về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và trẻ em.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  12 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

4

4

138

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

14

14

1.219

UBND, VH, Đoàn TN, CCB, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

4

5

323

 HTX, UBND, trường

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

1

8

579

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

4

5

725

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

508

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

28

38

3.492

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 1/2015

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tiếp tục tổ chức các hội nghị tổng kết công tác hội năm 2014: MTTQ, NCT, chất độc da cam, an ninh quân sự, TTHTCĐ và hội khuyến học.

Tháng 1/2015

UBND, các ban ngành trong xã

 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ tết vì người nghèo.

Tháng 1/2015

MTTQ, VH xã, hội chữ thập đỏ.

 

Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, phong trào xây dựng nông thôn mới. Chuyển giao KHKT cấy giống lúa chất lượng cao. Chăm sóc và chuẩn bị cho thu hoạch khoai tây atlantic thương phẩm

Tháng 1/2015

UBND, HTX, các thôn

 

Xây dựng và triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán.

Tháng 1/2015

UBND, công an xã

 

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2014.

Tháng 1/2015

UBND xã

 

Tiếp trục tuyên truyền, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng chống rét cho trâu bò và cây trồng.

Tháng 1/2015

UBND, Ban thú y, VH xã

 

Tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định 36/CP, chỉ thị 902, quyết định số 95 cuả Thủ tướng chính phủ V/v cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng chữ, vận chuyển buôn bán vũ khí và vật liệu nổ. Cấm đốt pháo và thả đèn trời.

Tháng 1/2015

UBND, BVH, công an và các thôn, trường học

 

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em. Biện pháp phòng 1 số bệnh trong mùa đông.

Tháng 1/2015

Trạm y tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24,25/1/2015

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu