BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2014


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 


Số       /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tân việt, ngày  24  tháng 2 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 2/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 2/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội và về vấn đề sức khoẻ, ATGT và môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

        - BGĐ TT chưa được kiện toàn, đã làm văn bản đề nghị bổ sung, thay thế.

        - Trong tháng địa phương tập trung vào chỉ đạo công tác trước, trong và sau tết Giáp Ngọ các hoạt động tết nguyên đán và tổ chức lễ hội Đình, Chùa chùa Hổ Lao vì vậy việc mở các chuyên đề về KHKT còn ít chủ yếu là các chuyên để về văn hóa xã hội, VSATTP, VSMT gắn với chủ điểm của tháng và tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.  

        - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  2 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

01

1

241

 VHXH,  trường học.

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

10

13

2.960

UBND, VH, các thôn, đoàn thể, trường,

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 01

536 

UBND,HTX dịch vụ NN

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

3

570

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

2

80

DS - KHHGĐ, Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

02

5

574

Ban thú y, VH

 

 

 Cộng

19

28

4.961

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ

trong tháng 3/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Hội nghị tổ chức lề mừng thọ cho người cao tuổi.

27/2/2014

UBND xã, hội NCT

 

Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Tân Việt lần thứ II

05/3/2014

UB Hội LHTN xã và các chi hội

 

Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động chào mừng ngày 8/3.

2 - 8/3/2014

Hội PN, công đoàn cơ quan, trường học.

 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.Tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2014.

Trong tháng 3

BVH, ban thú y xã

 

Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Tháng 3/2014

UBND xã, MTTQ và các đoàn thể

 

Chỉ đạo việc tỉa, dặm, chăm sóc lúa chiêm xuân và cây củ đậu.

10 - 30/3/2014

UBND xã và HTX dịch vụ nông nghiệp

 

Phát động thi đua và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TT chào mừng 26/3.

 

Đoàn thanh niên, chi đoàn nhà trường, liên đội.

 

Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

2-25/3/2014

Ban VH, các thôn, trạm y tế.

 

Tổ chức vệ sinh  đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

25/3/2014

Hội PN xã, đoàn TN và các thôn, trường học.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)