BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2015


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

             XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 34/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 2 năm 2015

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2015

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 2/2015

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động tết Ất Mùi đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi  

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề nhất là học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  2 - 2015

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

01

01

96

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

08

13

1089

UBND, VH, Đoàn TN, CCB, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

01

04

548

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

04

619

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

02

269

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 Cộng

15

24

2.621

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 3/2015

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tuyên truyền và tổ chức lễ hội Đình, Chùa Hổ Lao

25/2-5/3/2015

UBND, ban VH xã

 

Tổ chức lễ kỷ niệm  và các hoạt động chào mừng ngày 8/3

1-8/3/2015

Phụ nữ, các chi hội

 

Tuyên truyền VSATTP, phòng chống bệnh mùa hè.

Tháng 3/2015

Trạmy tế, VH

 

Giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhà trường

Tháng 3/2015

Tư pháp, CCB

 

Kỹ thuật tỉa rặm, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân, kĩ thuật cấy lúa chất lượng cao

Tháng 3/2015

UBND, HTX dịch vụ NN

 

Phòng, chống bệnh sởi; bệnh tay chân miệng ở trẻ em

Tháng 3/2015

Trạmy tế, VH

 

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây na dai.

Tháng 3/2015

Hội ND, HTX

 

Giáo dục truyền thống ngày thành lập Đoàn TN CS Hồ Chí Minh. Hoạt động chào mừng 26/3

Tháng 3/2015

Đoàn TN

 

Tiêm phòng, khám sức khỏe định kì cho trẻ em.

Tháng 3/2015

Trạmy tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Tháng 3/2015

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

 

 

 

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu