BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2014


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 


Số       /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tân Việt, ngày  24  tháng 3 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2014

 

           I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 3/2014

            1. Thuận lợi:

             - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

             - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội và về vấn đề sức khoẻ, ATGT và môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

           - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

             - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

           - BGĐ TT chưa có quyết định kiện toàn.

           - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

           - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

         3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  3 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

01

1

137

 Đảng ủy

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

12

14

1.926

Các thôn, đoàn thể, trường học,

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 02

671 

UBND,HTX, TTHTCĐ

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

4

589

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

03

4

327

DS - KHHGĐ Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

01

10

137

Ban thú y, VH

 

 

 Cộng

23

37

3.787

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 4/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc điều tra dân số, BHYT, nhà ở, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

1/4 - 7/4/2014

UBND xã và các thôn

 

Tuyên truyền ngày sức khỏe Thế giới  7/4. Tuyên truyền tháng VSATTP. Hưởng ứng tuần lễ nước sạch.

01 – 05/4

BVH TT xã

 

Tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2014.

Trong tháng 4

Ban thú y xã

 

 

Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quy trình vận hành, sử dụng và sửa chữa máy cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

12 – 15/4/2014

TTHTCĐ, HTX dịch vụ NN và các đoàn thể

 

Tổ chức hội diễn liên hoan tiếng hát ru, hát dân ca cụm số 02 năm 2014.

17/4/2014

Hội phụ nữ xã, chi hội

 

Tiến hành việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân và cây củ đậu.

01 - 25/4/2014

UBND xã và HTX dịch vụ nông nghiệp

 

Tuyền truyền ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4.

Trong tháng 4

BVH, các trường

 

Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

2-25/4/2014

Ban VH, các thôn, trạm y tế.

 

Tổ chức vệ sinh  đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

25/4/2014

Hội PN xã, đoàn TN và các thôn, trường học.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)