TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 


Số       /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tân Việt, ngày  25  tháng 4 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 4/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 4/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT chưa có quyết định kiện toàn.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  4 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

02

10

1.044

 UB xã, quân sự

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

10

12

1.099

Các thôn, đoàn thể, trường học,

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 04

06 

723 

UBND,HTX, TTHTCĐ, Hội nông dân

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

03

04

755

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

02

02

115

DS - KHHGĐ Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

01

10

250

Ban thú y, VH

 

 

 Cộng

22

44

3.986

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 5/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tham gia hoạt động hưởng ứng ngày hội MT. Thực hiên tốt công tác VSMT trong các nhà trường và cộng đồng.

29/4/2014

Các trường học

 

Tham gia giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng huyện Đông Triều năm 2014 cúp Hà Lan.

26-29/4/2014

15-18/5/2014

Trường THCS, TH

 

Tuyên truyền ngày 1/5, 60 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tặng quà du kích thời kỳ chống pháp.

27/4 - 7/5/2014

UBND xã, các đoàn thể, các thôn, trường, VH xã

 

Tiến hành việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân và cây củ đậu.

01 – hết tháng 5/2014

UBND, HTX, các thôn

 

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2013, nhiệm vụ năm 2014

14,15 /5/2014

UBND xã

 

KH cuộc vận động quỹ bảo trợ trẻ em 2014.

Tháng 5

UBND, đoàn thể

 

Giáo duc lòng kính yêu Bác Hồ. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM. Tổng kết năm học 2013 - 2014.

1 – 28/5

Đoàn thể, nhà trường

 

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh  mùa hè, bệnh sởi, bênh tay chân miệng. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

02-25/5/2014

Ban VH, các thôn, trạm y tế.

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

25/5/2014

Hội PN xã, đoàn TN  các thôn, trường học.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)