BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2014


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 


Số       /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tân Việt, ngày  25  tháng 5 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 5/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT chưa có quyết định kiện toàn.

          -  các ban ngành chuẩn bị cho sơ kết 6 tháng đầu năm, các trường tập trung chủ yếu ôn tập thi học kỳ và chuẩn bị cho tổng kết năm học do vậy việc triển khai các chuyên đề ít chủ yếu chuyên đề về chính sách pháp luật, VHXH.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  5 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

4

4

291

UBMTTQ, tư pháp

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

5

5

657

Các trường

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

3

594

Ban VHTT

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

3

4

698

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

119

DS - KHHGĐ Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

759

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

16

20

3.136

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tuyên truyền ngày vi chất dinh dưỡng 1/6, ngày môi trường thế giới 5/6. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

1-5/6/2014

Ban VHTT, trạm y tế, nhà trường

 

Tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đình, Chùa Hổ Lao

7,8/6/2014

UBND xã

 

Tổ chứclớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt..

5-10/6/2014

Phòng NN huyện, Hội Nông dân

 

Kỹ thuật chăm sóc 1 số giống lúa mới chất lượng cao. KT chăm sóc phòng và chữa bệnh vàng lá, thối rễ ở cây củ đậu.

20-25/6/2014

Phòng NN huyện, HTX

 

Tập huấn công tác tổ chức hoạt động hè cho thanh, thiếu niên.

Tháng 6

Đoàn TN xã

 

Tuyên truyền ngày TG chống lạm dụng, buôn bán, tàng chữ các chất ma túy 26/6

20-26/6/2014

Ban VHTT

 

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh  mùa hè, bệnh sởi, bênh tay chân miệng, phòng cúm gia cầm. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

25/6/2014

Ban VHTT, trạm y tế, nhà trường

 

Tổ chức các hoạt động"ngày hội gia đình hạnh phúc";giao lưu các câu lạc bộ "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

20-18/6/2014

Hội PN xã và công đoàn cơ quan

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

25-28/6/2014

Đoàn TN, hội PN, trường

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)