TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 37/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 5 năm 2015

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 5/2015

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5/2015

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề nhất là học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  5 - 2015

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

4

5

442

Đảng ủy

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

6

6

1.061

UBND, VH, Đoàn TN, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

2

2

553

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

2

485

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

94

Trạm y tế, TTYT, NCT

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

3

501

BTY,VH xã

 

 

 Cộng

17

20

3.136

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2015

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tuyên truyền ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 6/2015

Ban TT, ĐTN

 

Tuyên truyền ngày vi chất dinh dưỡng 1/6, ngày môi trường thế giới 5/6. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

Tháng 6/2015

UBND, trạm y tế, BVHTT

 

Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đình, Chùa Hổ Lao.Tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm số 1. Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều, đúc chuông Chùa Hổ Lao. Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa.chào mừng 70 năm ngày thành lập Đệ tứ chiến khu Đông Triều.

05-08/ 6/2015

UBND,nhà chùa, các thôn

 

Tuyên truyền công tác phòng chống lụt bão trong nhân dân

Tháng 6/2015

UBND, BVHTT

 

Khai mạc hoạt động hè 2015 cho Thiếu niên, Nhi đồng, tổ chức các lớp năng khiếu TDTT.cho TN, NĐ. Tập huấn công tác hoạt động hè cho TTN

Tháng 6/2015

Ban chỉ đạo HĐH, ĐTN

 

Tổ chức tập luyện tham dự hội thi tiếng hát họa mi vàng

Tháng 6/2015

Các trường học

 

Phát động phong trào thi đua sản xuất. Triển khai kế hoạch thu chiêm, làm mùa.

Tháng 6/2015

HTX, UBND

 

Tuyên truyền ngày thế giới chống lạm dụng, buôn bán, tàng chữ các chất ma túy 26/6

Tháng 6/2015

 

UBND, CA

 

Tổ chức lớp tập huấn khai thác, sử dụng mạng intenet cho cán bộ xã, ban quản lý các thôn.

Tháng 6/2015

UBND, TTHTCĐ

 

Tiêm phòng, khám sức khỏe định kì cho trẻ em.

25/6/2015

UBND, thú y

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Tháng 6/2015

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyển

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu