BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2014


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

{C}{C} {C} 

 

 

Số:    /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

{C}{C} {C} 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 6 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 6/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 6/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT chưa có quyết định kiện toàn.

          - Các ban ngành tập trung sơ kết 6 tháng đầu năm, các trường học nghỉ hè do vậy việc triển khai các chuyên đề ít chủ yếu chuyên đề về chính sách pháp luật, VHXH.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  6 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

3

584

VHTT

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

7

6

438

UBND, trường, ban ngành

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

4

23

765

Ban VHTT, đoàn TN, trường

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

1

3

572

Các thôn, Trường TH, THCS, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

48

DS - KHHGĐ Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

573

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

15

38

2.980

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 7/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Tháng 7

BCĐ hoạt động hè, Đoàn TN

 

Triển khai và thực hiện kế hoạch thu chiêm, làm mùa. 

1-12/7/2014

UBND xã, các thôn

 

Tuyên truyền vận động hội viên tham gia đóng góp vì biển đảo thân yêu.

Tháng 7

Hội phụ nữ, ban ngành

 

Duy trì lớp năng khiều cầu lông cho thiếu nhi. Tổ chức giải Bóng đá thiếu niên hè 2014.

Tháng 7

Đoàn Thanh niên

 

Tuyên truyền ngày dân số Thế giới 11/7. Tuyên truyền dân số KHHGĐ

10-11/7/2014

Ban VHTT, Ban dân số KHHGĐ.

 

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh  mùa hè, bệnh sởi, bênh tay chân miệng. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

25/7/2014

Ban VHTT, trạm y tế

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24-25/7/2014

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đình, Chùa Hổ Lao.

26/7/2014

UBND xã, Đoàn Thanh niên

 

Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh LS, giúp đỡ, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ.

25-27/7/2014

UBND xã, VHXH, ban ngành

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)