TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 38/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 6 năm 2015

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2015

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 6/2015

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Đông Triều.

          - Ban giám đốc hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề nhất là học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  6 - 2015

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

2

2

206

Đảng ủy,HĐND

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

6

10

1.254

UBND, VH, Đoàn TN, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

4

4

179

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

2

527

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

133

Trạm y tế, TTYT, NCT

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 Cộng

16

20

2.299

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 7/2015

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Tháng 7

BCĐ hoạt động hè, Đoàn TN

 

Triển khai và thực hiện kế hoạch thu chiêm, làm mùa. 

1-12/7/2015

UBND xã, các thôn

 

Tuyên truyền di sản văn hóa nhà Trần. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ..

Tháng 7

Ban VH, ban ngành, các thôn

 

 Tổ chức giải Bóng đá thiếu niên hè 2014.

Tháng 7

Đoàn Thanh niên

 

Tuyên truyền ngày dân số Thế giới 11/7. Tuyên truyền dân số KHHGĐ

08-11/7/2015

Ban VHTT, Ban dân số KHHGĐ.

 

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh  mùa hè, bệnh sởi, bênh tay chân miệng. Tổ chức khám sức khỏe và tiêm phòng cho trẻ em.

20-25/7/2015

Ban VHTT, trạm y tế

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24-25/7/2015

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đình, Chùa Hổ Lao.

26/7/2015

UBND xã, Đoàn Thanh niên

 

Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh LS, giúp đỡ, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ.

25-27/7/2015

UBND xã, VHXH, ban ngành

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyển

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu