TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 35/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 3 năm 2015

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 3/2015

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 3/2015

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào chuyên đề về đời sống văn hóa, tích cực tham gia hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động tết Ất Mùi đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi  

           2. Khó khăn:

          - Số người đăng ký học các chuyên đề nhất là học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  3 - 2015

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

1

245

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

8

10

1.932

UBND, VH, Đoàn TN, CCB, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

2

519

 HTX, UBND, VH xã

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

3

3

567

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

51

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

536

BTY,VH xã

 

 

 Cộng

15

20

2.850

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 4/2015

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Hội thi Câu lạc bộ dưỡng sinh

Tháng 4/2015

NCT

 

Tiếp tục tuyên truyền về đổi mới căn bản,toàn diện Giáo dục &Đào tạo.

Tháng 4/2015

TTHTCD,BGH trường

 

Tiếp tục triển khai kế hoạch tỉa răm, chăm sóc lúa vụ chiêm xuân.

Tháng 4/2015

UBND, HTX

 

Tuyên truyền tháng VSATTP. Hưởng ứng tuần lễ nước sạch. Tuyên truyền ngày sức khỏe Thế giới  7/4.

Tháng 4/2015

Trạm y tế

 

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cá rô phi, tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Tháng 4/2015

Phòng NN huyện.Ban thú y

 

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, học sinh.

Tháng 4/2015

Các trường

 

Tuyền truyền ngày giải phóng Miền Nam 30/4

Tháng 4/2015

Ban TT, Hội CCB,

 

Tuyên truyền ngày Quốc tế lao động 1/5

Tháng 4/2015

Ban TT

 

Tiêm phòng, khám sức khỏe định kì cho trẻ em.

25/4/2015

Trạmy tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Tháng 4/2015

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

 

 

 

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu