Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ
Xã: TÂN VIỆT     Tháng: 03 năm 2015  
               
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí 
1 Học chương trình xóa mù chữ 0          
2 Học nghề ngắn hạn 0          
3 Các chuyên đề            
       a, Giáo dục pháp luật 1 1 245      
       b, Giáo dục sức khỏe 1 1 51      
       c, Giáo dục môi trường 3 3 567      
       d, Văn hóa xã hội 8 10 1932      
       e,  Phát triển kinh tế 1 2 519      
       g, Giáo dục kỹ năng sống 2 2 456      
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao 3 2 567      
5 Hoạt động của các câu lạc bộ 5 5 239      
               
    Số tin bài          
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 10          
               
            NGƯỜI LẬP BIỂU  
            (Ký ghi rõ họ tên)  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu