TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số:    /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 7 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 7/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 7/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT chưa có quyết định kiện toàn.

          - Các trường học nghỉ hè do vậy việc triển khai các chuyên đề ít chủ yếu chuyên đề về chính sách pháp luật, VHXH.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  7 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

3

6

364

VHXH, HĐND

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

3

7

585

UBND, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

2

20

619

Ban VHTT, đoàn TN, UBND,HTX

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

3

589

Ban VHTT, Các thôn, Trường, đoàn TN

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

1

1

72

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

521

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

12

39

2.750

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 8/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Tuyên truyền tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ. Rửa tay bằng xà phòng.

28 – 30/7/2014

Trạm y tế, trường học

 

Tổng kết lớp năng khiếu cầu lông hè 2014.

Tháng 8

BCĐ hoạt động hè, Đoàn TN

 

Tập trung HS lao động  và chuẩn bị cho năm học mới. Học tập kiến thức văn hóa năm học 2014 – 2015.

8 – 10/8/2014

Các trường

 

 Tổng kết hoạt động hè 2014

Tháng 8

BCĐ hoạt động hè, Đoàn TN

 

Tổ chức sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tháng 8

UBND, công an xã

 

Tuyên truyền ngày 69 năm Cách mạng tháng 8. 85 năm ngày thành lập tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 28/8.

16 – 28/8

Ban VHTT

 

KT chăm sóc, tỉa dặm, PT sâu bệnh cho lúa mùa. Trồng, chăm sóc cây củ đậu vụ mùa.

Tháng 8

UBND, HTX dịch vụ NN

 

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em

25/8/2014

Trạm y tế xã, dân số KHHGĐ.

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24-25/8/2014

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu