Báo cáo hoạt động tháng 8/2014


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 28/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 8 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 8/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 8/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT chưa có quyết định kiện toàn.

          - Trong tháng do kế hoach của địa phương việc mở các chuyên đề chưa nhiều chủ yếu là các chuyên đề về văn hóa xã hội.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  8 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

3

60

UBND, Quân sự

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

2

2

739

UBND, VH, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

2

4

598

Ban VHTT, UBND,HTX

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

5

569

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

2

2

156

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

517

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

10

18

2.639

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 9/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Hội nghị gặp mặt, động viên tân binh lên đường nhập ngũ đợt 2/2014

05,06/9/2014

UBND, quân sự xã

 

Tổ chức tập dượt và tổ chức lễ khai giảng năm học 2014 - 2015.

05/9/2014

Các trường học

 

Tổ chức hội nghị đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Văn nghệ các câu lạc bộ NCT.

Tháng 9

UBND, công an, Hội NCT

 

Chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

Tháng 9/2014

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp

 

Chuẩn bị văn nghệ tham gia hội thi văn nghệ các làng văn hóa cụm lễ hội đền An Sinh

11- 13/9/2014

UBND, VH xã, các thôn.

 

Tổ chức đêm hội trăng rằm cho thiếu niên, NĐ. Tặng quà HS nghèo nhân dịp tết trung thu

7- 9/9/2014

UBND, Đoàn TN

 

Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết BCH TW Đảng

Tháng 9/2014

Đảng ủy

 

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em

25/9/2014

Trạm y tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24-25/9/2014

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu