TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 

 
 
 

 

 

 

Số: 29/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 9 năm 2014

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 9/2014

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 9/2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp.

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  9 - 2014

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

1

2

65

UBND, Quân sự

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

8

6

2.110

UBND, VH, Đoàn TN

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

2

516

Ban VHTT, UBND,HTX

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

2

5

496

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

3

2

262

Trạm y tế,

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

128

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

16

19

3.577

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 10/2014

 

 

Dự kiến các hoạt động

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

Kinh phí

Kỷ niệm ngày quốc tế Người cao tuổi, tổ chức mừng thọ, xây dựng quỹ chăm sóc NCT.

01/10/2014

UBND, VHXH xã

 

Tổ chức các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014.

1-5/10/2014

Các trường học, các ban ngành

 

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động.

1-5/10/2014

Các trường

 

Tập huấn về việc sử dụng phân bón và kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông.

Tháng 10/2014

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp

 

Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tiến hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

Tháng 10/2014

UBND, thú y

 

Tổ chức Đại hội liên đội.

Tháng 10

Các trường

 

Tuyên truyền, kỷ niệm ngày thành lập Hộ Liên hiệp TNVN, ngày thành lập Hội Liên hiệp  PNVN.

14-20/10

UBND, Hội PN, Đoàn TN

 

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em, NCT.

25/10/2014

Trạm y tế xã

 

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

24-25/9/2014

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

 

      

 III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

 ( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu