Báo cáo hoạt đông TTHTCĐ tháng 6 + 7…


 

Báo cáo hoạt đông TTHTCĐ tháng 6 + 7………
STT Nội dung chuyên đề  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Tên đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn
kinh phí 
1 Giáo dục chính sách pháp luật 4 4 303 Sở LĐTBXH tỉnh,TT trợ giúp pháp lí 10.250.000 Sở TBXH,Ttpli,UB
2 Giáo dục văn hóa xã hội 4 6 205 Phòng VHTT huyện, VH xã,NCT 8.555.000 ,UB, XH hóa
3 Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật 1 1 78 UBND xã, HTX dịch vụ NN 5.496.000 Ngân sách xã
4 Bồi dưỡng môi trường 2 2 100 Đoàn thanh niên    
5 Bảo vệ sức khỏe 2 4 82 Trạm y tế xã 2.920.000 Trung ương, tt dân số
6 Bảo vệ vật nuôi 0          
7 Học lớp khác(tin học…….) 2 13 87 Trường THCS Tân Việt 7.894.000 Trên cấp, 
Cộng  15 30 855   35.115.000  
          Tân Việt ngày 06 tháng 8 năm 2013
  NGƯỜI LẬP BIỂU       GIÁM ĐỐC
           
               
               
               
  Nguyễn Thị Duyên         Nguyễn Văn Hùy
      Phương hướng tháng 8        
               
  1.Tiếp tục tuyên truyền về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền pháp luật    
  2. Tuyên truyền chuyên đề về đời sống - văn hóa - xã hội        
  3.Triển khai kế hoạch hoạt động hè đối với thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức cắm trại thi các hoạt động văn nghệ, TDTT    
  4.Tuyên truyền chuyên đề về sức khỏe cho nhân dân, CLB người cao tuổi      
  5.Phối hợp trạm y tế tuyên truyền về VSATTP, dân số KHHGĐ, Phòng bệnh trong mùa hè    
  6Tiếp tục tuyên truyền về ATGT            
  7.Tiếp tục tuyên truyền giá trị di sản văn hóa đông triều, biển đảo việt Nam, phong trào xây dựng nông thôn mới    
  8.Tập huần kĩ thuật trồng cây củ đậu. Triển khai kế hoạch làm mùa, phòng chống lụt , bão    
  9.Tham dự hội thi tiếng hát NCT cấp huyện          
  10. Tuyên truyền,thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kĩ thuật sử dụng, vận hành máy nông nghiệp