ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /BC-UBND

     Tân việt, ngày 08 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ

HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2014

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều

            UBND xã Tân Việt báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 tại địa phương như sau:

            I. Công tác chỉ đạo

          - Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo TTHTCĐ phối hợp với Hội khuyến học, các tổ chức đoàn thể, các trường học trên địa bàn xây dựng và triển khai tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014" bằng các hoạt động thiết thực theo kế hoạch  đã xây dựng.

          - Chỉ đạo VHTT xã viết bài, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã và treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, tờ rơi, báo tường, tư liệu tuyên truyền về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời " tại cơ quan văn hóa xã, hội trường thôn và các cơ sở giáo dục.

          - TTHTCĐ Tổ chức khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014", khai giảng năm học mới 2014 vào ngày 29/9/2014 nghiêm túc, sôi nổi với các hoạt động có hiệu quả.

          - TTHTCĐ phối hợp với hội nông dân, HTX dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông huyện, Hội Nông dân để mở các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật cho nhân dân.

 

            II. Kết quả cụ thể

            1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện trong Tuần lễ

            a) Hoạt động thông tin:

            - Số bài viết trên các báo:0

            - Số tin bài: 5

            - Số bài, tin đã phát trên loa truyền thanh của xã : 8

            - Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT: 9

            b) Hoạt động tuyên truyền:

            - Số lượng tờ rơi đã phát hành: 87

            - Số lượng sách, tài liệu đã phát hành: 18

            - Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện: 8

            c) Hội thảo, tọa đàm, triển lãm  về HTSĐ-XDXHHT:

            - Số lần hội thảo, tọa đàm :    2            ;Số lượt người tham gia: 456

            - Triển lãm:  0                                      ;Số lượt người tham gia :0

            - Hội diễn văn nghệ:  6                        ;Số lượt người tham gia :811

            d) Tổ chức Khai giảng; các lớp học, lớp bồi dưỡng:

            - Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công   chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức:    3

                      ;Số lượt người tham gia:60

            - Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học: 4

            ;Số lượt người tham gia: 94

            - Số lớp dạy nghề cho lao động nông thôn:  0     ;Số lượt người tham gia: 0

            - Số lớp giáo dục kỹ năng sống:  3                      ;Số lượt người tham gia:606

            - Số lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ: 1                                ;Số lượt người tham gia:45

            - Số lớp xóa mù chữ:    0                                     ;Số lượt người tham gia:0

            - Các lớp khác:   0                                                 ;Số lượt người tham gia:0

            e) Tổng kết, khen thưởng:

            - Đơn vị được khen thưởng: 5                            ;Cá nhân được khen thưởng: 40

            - Tổng kinh phí khen thưởng: 1.300.000đ

            2. Những thuận lợi và khó khăn;

            + Thuận lợi:

            - Sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục & Đào tạo , của Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Sự thực hiện nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm của Ban giám đốc TTHTCĐ triển khai kế hoach cụ thể, kịp thời.

      - Sự phấn khởi, nhiệt tình của nhân dân và các hội viên của các đoàn thể và các em học sinh của các trường trên địa bàn .

     + Khó khăn:

     - Các đoàn thể, HTX dịch vụ nông nghiệp chưa triển khai được các lớp chuyên đề đúng thời gian phát động tuần lễ, việc mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn chưa được nhân dân hưởng ứng vì trong điều kiện mùa vụ tới.

     - Kinh phí hoạt động và khen thưởng còn hạn chế

III. Đề xuất, kiến nghị

 

  Nơi nhận:
      - PGD & ĐT huyện Đông Triều;
      - Lưu.

TM. UBND xã

(Họ và tên, ký, đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Văn Hùy

(Phó chủ tịch UBND xã)

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu