Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014


 UBND XÃ TÂN VIỆT        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TTHTCĐ                                 Độc lập – tự do – hạnh phúc           

                                                                   

                                                      Tân Việt, ngày 25 tháng 5 năm 2014

 

BÁO CÁO SƠ KẾT CỦA TTHTCĐ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

   

         Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Đông triều, TTHTCĐ huyện Đông Triều về hoạt động của TT HTCĐ trong năm học 2013-2014.

        Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học, kế hoạch hoạt động và phát triển của TTHTCĐ xã Tân Việt trong năm 2014 đến hết tháng 5/2014 đã đạt được một số kết quả như sau:

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ 6 tháng đầu năm 2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT có sự bổ sung, thay thế nhưng chưa có quyết định kiện toàn.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp vì vậy việc mở lớp của TT còn gặp khó khăn, chủ yếu là sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể.

          3. Về công tác tổ chức:

          - Luôn kiện toàn củng cố nhân sự trong Trung tâm để đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cho Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.

         - Hiện tại TTHTCĐ 

         + Ban giam đốc: 3 đồng chí, trong đó 2 đồng chí bổ sung thay thế chưa có quyết định. 

         + Các ủy viên trong ban quản lí gồm 20 đồng chí

          4. Về cơ sở vật chất;

          Trung tâm đã có phòng làm việc riêng, có máy vi tính, máy in, máy ảnh, điện thoại, đồng hồ, một số biểu bảng (bảng tên của Trung tâm, bảng nội quy, sơ đồ liên kết, kết nối, panô, bảng công khai hoạt động), bàn ghế tiếp khách và làm việc, tủ đựng tài liệu sách báo và 1 số đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho hoạt động của trung tâm.

II. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 TTHTCĐ xã Tân Việt:

         - Làm tốt công tác tham mưu để các cấp chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội  học tập từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của TTHTCĐ ngày càng hiệu quả thiết thực.

         - Trung tâm tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã – UBMTTQ xã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

         - Tiến hành điều tra nhu cầu học tập của người dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân, các buổi giao ban và sinh hoạt thường kì của các đoàn thể ở xã và các thôn để nắm bắt nhu cầu của người dân.

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của người học. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

        - Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, trường học, các thôn và trạm y tế trên địa bàn liên hệ phối hợp hoạt động, nắm bắt kế hoạch và xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức các lớp học tập có liên quan đến nâng cao chất lượng cộng đồng (tập huấn chuyển giao kĩ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các chuyên đề về pháp luật, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, ATGT, sức khỏe môi trường, hướng nghiệp ngành nghề…) theo các mô hình, dự án của cấp trên và địa phương.

         - Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể để liên hệ xin sách báo, tư liệu phục vụ tuyên truyền. Trung tâm còn tuyên truyền, động viên mọi người dân, học sinh đến với Trung tâm để đọc, mượn sách báo, tư liệu. Trung tâm có thể phục vụ tới tận tay người dân nếu có nhu cầu.

        - Phát huy các nguồn lực tại chỗ về nhân lực, tài lực…chủ động liên hệ với các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, các nhà máy, các đại lí phân bón, thuốc trừ sâu…để làm cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp đến người dân.

       - Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ yêu văn nghệ. Trung tâm có kế hoạch mở các lớp học: vận hành, bảo quản, sửa chữa máy nông nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế địa phương và ngành nghề ngoài các mô hình đã có và tiếp tục phát triển.  

     - Tận dụng và phát huy triệt để tất cả các CSVC, thiết bị sẵn có trên địa bàn như các nhà văn hóa thôn, trường học, UBND xã để tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho người dân có nhu cầu gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mói với phương châm “cần gì học nấy” “học suốt đời”.

      - Vận động công tác xã hội hóa của nhà hảo tâm để có kinh phí mở thêm các chuyên đề học tập với số tiền là 5 triệu đồng. 

      - Tiến hành triển khai hoàn thiện trang Web tương đối đầy đủ. Đã đăng được 39 tin bài về hoạt động của Trung tâm và hoạt động của địa phương song việc cập nhật đôi khi còn chậm chưa kịp thời.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ NHƯ SAU

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

10

21

2.639

Hội luật gia, UBMTTQ, tư pháp, CA

 

 

2

Giáo dục văn hóa xã hội

48

59

7.667

Đoàn TN, UBND, PGD, phòng VHTT huyện ĐT

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

10

20

3.158

 Phòng NN, HTX, UBND

 

 

4

Bồi dưỡng môi trường

15

18

3.330

 Đoàn TN, Trường học, trạm y tế

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

 11

12

821

 Trạm y tế, trung tâm y tế

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

29

2.394

 Phòng NN, Ban thú y

 

 

7

Học lớp khác(tin học…….)

 

 

 

 

 

 

Cộng

90

159

20.009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2014:

 

            - Tham mưu với lãnh đạo địa phương, ban giám đốc và các ban ngành đoàn thể làm tốt việc điều tra, vận động thu hút người học quan tâm đến các chuyên đề dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm phát triển kinh tế, giáo dục pháp luật và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân… gắn với tình hình thực tế địa phương, đạt các chỉ tiêu, tiêu chí để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kết thúc vào cuối năm 2014.

          - Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã – UBMTTQ xã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

          - Tiếp tục tham mưu với Ban giám đốc trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của trung tâm đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

          - Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền và mở các lớp chuyên đề phục vụ cho nhu cầu người học. Trung tâm phấn đấu mở được một số lớp tùy thuộc tình hình thực tế địa phương, phù hợp nhu cầu người học nhằm phát triển kinh tế, chính trị địa phương.

         - Tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 với nội dung đa dạng phù hợp với chủ đề “Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc”, tổ chức khai giảng năm học 2014 – 2015.

         - Tiếp tục vận động nguồn tài trợ của tập thể, cá nhân, doang nghiệp để có thêm kinh phí hoạt động. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

          - Cập nhật tin bài về các hoạt động của TT và của địa phương kịp thời và có chất lượng hơn về nội dung. Đảm thông tin bảo báo cáo đủ, đúng thời gian quy định.

*  Những kiến nghị:

          - Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất hoặc kinh phí hoạt động để  tạo điều kiện cho các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả hơn nữa.

         - Cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động của TTHTCĐ. 

 

Nơi gửi:

 - PGD & Đào tạo;                                                                                                TM. TTHTCĐ

- Lưu TTHTCĐ.                                                                                                          Giám đốc

 

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Văn Hùy

 

 UBND XÃ TÂN VIỆT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TTHTCĐ                                                  Độc lập – tự do – hạnh phúc           

                                                                   

                                                                           Tân Việt, ngày 25 tháng 5 năm 2014

 

BÁO CÁO SƠ KẾT CỦA TTHTCĐ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

   

         Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Đông triều, TTHTCĐ huyện Đông Triều về hoạt động của TT HTCĐ trong năm học 2013-2014.

        Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học, kế hoạch hoạt động và phát triển của TTHTCĐ xã Tân Việt trong năm 2014 đến hết tháng 5/2014 đã đạt được một số kết quả như sau:

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ 6 tháng đầu năm 2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT có sự bổ sung, thay thế nhưng chưa có quyết định kiện toàn.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp vì vậy việc mở lớp của TT còn gặp khó khăn, chủ yếu là sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể.

          3. Về công tác tổ chức:

          - Luôn kiện toàn củng cố nhân sự trong Trung tâm để đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cho Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.

         - Hiện tại TTHTCĐ 

         + Ban giam đốc: 3 đồng chí, trong đó 2 đồng chí bổ sung thay thế chưa có quyết định. 

         + Các ủy viên trong ban quản lí gồm 20 đồng chí

          4. Về cơ sở vật chất;

          Trung tâm đã có phòng làm việc riêng, có máy vi tính, máy in, máy ảnh, điện thoại, đồng hồ, một số biểu bảng (bảng tên của Trung tâm, bảng nội quy, sơ đồ liên kết, kết nối, panô, bảng công khai hoạt động), bàn ghế tiếp khách và làm việc, tủ đựng tài liệu sách báo và 1 số đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho hoạt động của trung tâm.

II. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 TTHTCĐ xã Tân Việt:

         - Làm tốt công tác tham mưu để các cấp chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội  học tập từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của TTHTCĐ ngày càng hiệu quả thiết thực.

         - Trung tâm tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã – UBMTTQ xã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

         - Tiến hành điều tra nhu cầu học tập của người dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân, các buổi giao ban và sinh hoạt thường kì của các đoàn thể ở xã và các thôn để nắm bắt nhu cầu của người dân.

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của người học. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

        - Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, trường học, các thôn và trạm y tế trên địa bàn liên hệ phối hợp hoạt động, nắm bắt kế hoạch và xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức các lớp học tập có liên quan đến nâng cao chất lượng cộng đồng (tập huấn chuyển giao kĩ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các chuyên đề về pháp luật, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, ATGT, sức khỏe môi trường, hướng nghiệp ngành nghề…) theo các mô hình, dự án của cấp trên và địa phương.

         - Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể để liên hệ xin sách báo, tư liệu phục vụ tuyên truyền. Trung tâm còn tuyên truyền, động viên mọi người dân, học sinh đến với Trung tâm để đọc, mượn sách báo, tư liệu. Trung tâm có thể phục vụ tới tận tay người dân nếu có nhu cầu.

        - Phát huy các nguồn lực tại chỗ về nhân lực, tài lực…chủ động liên hệ với các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, các nhà máy, các đại lí phân bón, thuốc trừ sâu…để làm cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp đến người dân.

       - Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ yêu văn nghệ. Trung tâm có kế hoạch mở các lớp học: vận hành, bảo quản, sửa chữa máy nông nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế địa phương và ngành nghề ngoài các mô hình đã có và tiếp tục phát triển.  

     - Tận dụng và phát huy triệt để tất cả các CSVC, thiết bị sẵn có trên địa bàn như các nhà văn hóa thôn, trường học, UBND xã để tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho người dân có nhu cầu gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mói với phương châm “cần gì học nấy” “học suốt đời”.

      - Vận động công tác xã hội hóa của nhà hảo tâm để có kinh phí mở thêm các chuyên đề học tập với số tiền là 5 triệu đồng. 

      - Tiến hành triển khai hoàn thiện trang Web tương đối đầy đủ. Đã đăng được 39 tin bài về hoạt động của Trung tâm và hoạt động của địa phương song việc cập nhật đôi khi còn chậm chưa kịp thời.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ NHƯ SAU

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

10

21

2.639

Hội luật gia, UBMTTQ, tư pháp, CA

 

 

2

Giáo dục văn hóa xã hội

48

59

7.667

Đoàn TN, UBND, PGD, phòng VHTT huyện ĐT

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

10

20

3.158

 Phòng NN, HTX, UBND

 

 

4

Bồi dưỡng môi trường

15

18

3.330

 Đoàn TN, Trường học, trạm y tế

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

 11

12

821

 Trạm y tế, trung tâm y tế

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

29

2.394

 Phòng NN, Ban thú y

 

 

7

Học lớp khác(tin học…….)

 

 

 

 

 

 

Cộng

90

159

20.009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2014:

 

            - Tham mưu với lãnh đạo địa phương, ban giám đốc và các ban ngành đoàn thể làm tốt việc điều tra, vận động thu hút người học quan tâm đến các chuyên đề dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm phát triển kinh tế, giáo dục pháp luật và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân… gắn với tình hình thực tế địa phương, đạt các chỉ tiêu, tiêu chí để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kết thúc vào cuối năm 2014.

          - Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã – UBMTTQ xã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

          - Tiếp tục tham mưu với Ban giám đốc trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của trung tâm đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

          - Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền và mở các lớp chuyên đề phục vụ cho nhu cầu người học. Trung tâm phấn đấu mở được một số lớp tùy thuộc tình hình thực tế địa phương, phù hợp nhu cầu người học nhằm phát triển kinh tế, chính trị địa phương.

         - Tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 với nội dung đa dạng phù hợp với chủ đề “Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc”, tổ chức khai giảng năm học 2014 – 2015.

         - Tiếp tục vận động nguồn tài trợ của tập thể, cá nhân, doang nghiệp để có thêm kinh phí hoạt động. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

          - Cập nhật tin bài về các hoạt động của TT và của địa phương kịp thời và có chất lượng hơn về nội dung. Đảm thông tin bảo báo cáo đủ, đúng thời gian quy định.

*  Những kiến nghị:

          - Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất hoặc kinh phí hoạt động để  tạo điều kiện cho các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả hơn nữa.

         - Cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động của TTHTCĐ. 

 

Nơi gửi:

 - PGD & Đào tạo;                                                                                                TM. TTHTCĐ

- Lưu TTHTCĐ.                                                                                                          Giám đốc

 

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Văn Hùy

 

 UBND XÃ TÂN VIỆT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TTHTCĐ                                                  Độc lập – tự do – hạnh phúc           

                                                                   

                                                                           Tân Việt, ngày 25 tháng 5 năm 2014

 

BÁO CÁO SƠ KẾT CỦA TTHTCĐ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

   

         Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Đông triều, TTHTCĐ huyện Đông Triều về hoạt động của TT HTCĐ trong năm học 2013-2014.

        Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học, kế hoạch hoạt động và phát triển của TTHTCĐ xã Tân Việt trong năm 2014 đến hết tháng 5/2014 đã đạt được một số kết quả như sau:

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ 6 tháng đầu năm 2014

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn.

          - Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học.

           2. Khó khăn:

          - BGĐ TT có sự bổ sung, thay thế nhưng chưa có quyết định kiện toàn.

          - Số người đăng ký học các chuyên đề, học nghề còn ít.

          - Kinh phí hoạt động của TT hạn hẹp vì vậy việc mở lớp của TT còn gặp khó khăn, chủ yếu là sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể.

          3. Về công tác tổ chức:

          - Luôn kiện toàn củng cố nhân sự trong Trung tâm để đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cho Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.

         - Hiện tại TTHTCĐ 

         + Ban giam đốc: 3 đồng chí, trong đó 2 đồng chí bổ sung thay thế chưa có quyết định. 

         + Các ủy viên trong ban quản lí gồm 20 đồng chí

          4. Về cơ sở vật chất;

          Trung tâm đã có phòng làm việc riêng, có máy vi tính, máy in, máy ảnh, điện thoại, đồng hồ, một số biểu bảng (bảng tên của Trung tâm, bảng nội quy, sơ đồ liên kết, kết nối, panô, bảng công khai hoạt động), bàn ghế tiếp khách và làm việc, tủ đựng tài liệu sách báo và 1 số đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho hoạt động của trung tâm.

II. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 TTHTCĐ xã Tân Việt:

         - Làm tốt công tác tham mưu để các cấp chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội  học tập từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của TTHTCĐ ngày càng hiệu quả thiết thực.

         - Trung tâm tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã – UBMTTQ xã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

         - Tiến hành điều tra nhu cầu học tập của người dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân, các buổi giao ban và sinh hoạt thường kì của các đoàn thể ở xã và các thôn để nắm bắt nhu cầu của người dân.

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của người học. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

        - Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, trường học, các thôn và trạm y tế trên địa bàn liên hệ phối hợp hoạt động, nắm bắt kế hoạch và xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức các lớp học tập có liên quan đến nâng cao chất lượng cộng đồng (tập huấn chuyển giao kĩ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các chuyên đề về pháp luật, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, ATGT, sức khỏe môi trường, hướng nghiệp ngành nghề…) theo các mô hình, dự án của cấp trên và địa phương.

         - Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể để liên hệ xin sách báo, tư liệu phục vụ tuyên truyền. Trung tâm còn tuyên truyền, động viên mọi người dân, học sinh đến với Trung tâm để đọc, mượn sách báo, tư liệu. Trung tâm có thể phục vụ tới tận tay người dân nếu có nhu cầu.

        - Phát huy các nguồn lực tại chỗ về nhân lực, tài lực…chủ động liên hệ với các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, các nhà máy, các đại lí phân bón, thuốc trừ sâu…để làm cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp đến người dân.

       - Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ: câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ yêu văn nghệ. Trung tâm có kế hoạch mở các lớp học: vận hành, bảo quản, sửa chữa máy nông nghiệp và các mô hình phát triển kinh tế địa phương và ngành nghề ngoài các mô hình đã có và tiếp tục phát triển.  

     - Tận dụng và phát huy triệt để tất cả các CSVC, thiết bị sẵn có trên địa bàn như các nhà văn hóa thôn, trường học, UBND xã để tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho người dân có nhu cầu gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mói với phương châm “cần gì học nấy” “học suốt đời”.

      - Vận động công tác xã hội hóa của nhà hảo tâm để có kinh phí mở thêm các chuyên đề học tập với số tiền là 5 triệu đồng. 

      - Tiến hành triển khai hoàn thiện trang Web tương đối đầy đủ. Đã đăng được 39 tin bài về hoạt động của Trung tâm và hoạt động của địa phương song việc cập nhật đôi khi còn chậm chưa kịp thời.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ NHƯ SAU

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

10

21

2.639

Hội luật gia, UBMTTQ, tư pháp, CA

 

 

2

Giáo dục văn hóa xã hội

48

59

7.667

Đoàn TN, UBND, PGD, phòng VHTT huyện ĐT

 

 

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

10

20

3.158

 Phòng NN, HTX, UBND

 

 

4

Bồi dưỡng môi trường

15

18

3.330

 Đoàn TN, Trường học, trạm y tế

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

 11

12

821

 Trạm y tế, trung tâm y tế

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

29

2.394

 Phòng NN, Ban thú y

 

 

7

Học lớp khác(tin học…….)

 

 

 

 

 

 

Cộng

90

159

20.009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2014:

 

            - Tham mưu với lãnh đạo địa phương, ban giám đốc và các ban ngành đoàn thể làm tốt việc điều tra, vận động thu hút người học quan tâm đến các chuyên đề dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm phát triển kinh tế, giáo dục pháp luật và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân… gắn với tình hình thực tế địa phương, đạt các chỉ tiêu, tiêu chí để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kết thúc vào cuối năm 2014.

          - Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã – UBMTTQ xã tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

          - Tiếp tục tham mưu với Ban giám đốc trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của trung tâm đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

          - Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền và mở các lớp chuyên đề phục vụ cho nhu cầu người học. Trung tâm phấn đấu mở được một số lớp tùy thuộc tình hình thực tế địa phương, phù hợp nhu cầu người học nhằm phát triển kinh tế, chính trị địa phương.

         - Tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời năm 2014 với nội dung đa dạng phù hợp với chủ đề “Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc”, tổ chức khai giảng năm học 2014 – 2015.

         - Tiếp tục vận động nguồn tài trợ của tập thể, cá nhân, doang nghiệp để có thêm kinh phí hoạt động. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

          - Cập nhật tin bài về các hoạt động của TT và của địa phương kịp thời và có chất lượng hơn về nội dung. Đảm thông tin bảo báo cáo đủ, đúng thời gian quy định.

*  Những kiến nghị:

          - Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất hoặc kinh phí hoạt động để  tạo điều kiện cho các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả hơn nữa.

         - Cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động của TTHTCĐ. 

 

Nơi gửi:

 - PGD & Đào tạo;                                                                                                TM. TTHTCĐ

- Lưu TTHTCĐ.                                                                                                          Giám đốc

 

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Văn Hùy

 

 v