BÁO CÁO THÁNG MƯỜI HAI


 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       

Trung tân học tập cộng đồng                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             

 Số: 05/BC - HTCĐ                                     Tân Việt, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

BÁO CÁO THÁNG MƯỜI HAI

 

I. PHẦN CHUNG:

1. Kết quả điều tra trên địa bàn:

Tổng số hộ Nông nghiêp: 553

Tổng số lao động trong độ tuổi: 1635

Tổng số lao động Nông nghiệp: 1579

Tổng số hộ nghèo: 27 hộ

Tổng số hộ cận nghèo: 33 hộ

Tổng số hộ 150%: 22 hộ

2. Đánh giá tình chung về trung tâm;

a. Về công tác tổ chức:

- Hiện tại TTHTCĐ đã được kiện toàn:

        + Ban giam đốc: 3 đ/c

        + Các ủy viên: đủ theo yêu cầu

b. Về cơ sở vật chất;

- So với kết quả tổng hợp báo cáo ngày 28/11 TT hiện tại chưa có máy vi tính, máy ảnh…Nhìn chung CSVC của TT còn thiếu những đồ dùng thiết yếu, tạm đủ điều kiện để TT hoạt động.

3. Kết quả thực hiện các hoạt động trong tháng:

              

TT

Thời gian    

Nội dung bồi dưỡng

Số người tham gia

Kết quả

Kinh phí

1

4/12

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác an ninh phòng chống tệ nạn xã hội. Vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo và đèn trời.

1.558

Nắm bắt tốt

 

2

6/12

Tổ chức hội thi tuyên truyền măng non về công tác trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền trẻ em.

 

Tuyên truyền ATGT

216

 

 

 

454

Đạt kết quả tốt

 

3

7/12

Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

250

Tiếp thu tốt

 

4

6/12

Tổ chức cuộc thi tuyên truyền về biển đảo.

216

Hiệu quả cao

 

5

5,8,12,15/12

Phối hợp cựu chiến binh tuyên truyền về  biển đảo.

578

Đạt kết quả

 

6

 

Tuyên truyền về kĩ thuật trồng cây vụ đông và chỉ tiêu phát triển trồng trọt vụ chiêm xuân 2013.

1.782

Nắm bắt tốt

 

7

5,12/12

Tuyên truyền chuyên đề ăn uống đủ chất và điều độ ở các câu lạc bộ người cao tuổi thôn Tân Thành, Hổ Lao.

137

Hiệu quả tốt

 

8

9,10,11,

17,25

/12

Phối hợp với trạm y tế tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.

291

Có tác dụng tốt

 

9

9,10,11,

18/12

Dự tổng kết các chi hội phụ nữ, tuyên truyền về việc bảo tồn phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long. Đông Triều
- Đệ Tứ chiến khu xưa.

221

Thành công

 

10

13-15/12

Tuyên truyền công tác phòng chống bệnh tai xanh ở lợn, lở mồm long móng ở lợn, trâu bò. Tiêm phòng bệnh tai xanh ở lợn.

63

Tiêm phòng được 1.100 con lợn

 

11

17/12

 

 

 

 

 

 

 

20/12

 

 

 

 

21/12

Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12. Tuyên truyền truyền thống quân đội nhân dân Việt nam, tổ chức hoạt động TDTT như bóng bàn, cầu lông.

Phối hợp hội cựu chiến binh tuyên truyền truyền thống quân đội nhân dân Việt nam. Giáo dục kĩ năng sống theo anh bộ đội.

Tổ chức thi tiếng hát hoạ mi vàng chào mừng 22/12.  

216

 

 

 

 

 

 

 

238

 

 

 

 

238

Kết quả tốt

 

 

 

 

 

 

 

HS hứng thú

 

 

 

 

Kết quả tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

25/12

HS vệ sinh di tích lịch sử ở địa phương như Đình Chùa Hổ lao, Đền An Sinh.

254

HS tự giác, có ý thức

 

13

 

Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của các thôn.

 

HV chưa tích cực

 

 

 

Kết quả cụ thể như sau:

 

. Giáo dục pháp luật: Tổ chức tuyên truyền với tổng số lượt người tham gia: 1.774

. Giáo dục văn hóa - xã hội: tổng số lượt người tham gia: 1.491

. Giáo dục môi trường: với tổng số lượt người tham gia: 254

. Bảo vệ sức khỏe: với tổng số người tham gia: 541

. Phòng bệnh vật nuôi: Thực hiện với tổng số người tham gia: 63

. Giáo dục KT phát triển kinh tế: Thực hiện với tổng số người tham gia: 1.782

. An toàn giao thông: Thực hiện với tổng số người tham gia: 454

4. Báo cáo kết quả triển khai về trang Web của TT:

Nhìn chung trang Web của TTHTCĐ xã Tân Việt đến nay cơ bản đã tương đối hoàn thiện chỉ còn 1 vài chuyên mục như thời khoá biểu, phân công giảng dạy, thống kê chất lượng, thông tin về học viên chưa có, đang chuẩn bị nội dung. Tin bài đưa lên chưa nhiều vì chưa có máy ảnh do vậy việc đưa tin bài còn gặp khó khăn.

II.PHẦN THỐNG KÊ:

 

Người lập biểu                                                                              Giám đốc

                                                                                        

 

 

 

 

Nguyễn Thị Duyên                                                                Nguyễn Văn Huỳ