UBND XÃ TÂN VIỆT

 TRUNG TÂM HTCĐ  

               

Số: 38  /BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

BÁO CÁO

Tự đánh giá tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Năm học 2014 - 2015

 

 
 

 

 

 

          Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Thực hiện công văn số: 263/CV-PGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn đánh Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường trên địa bàn thị xã;

Căn cứ Công văn số 2231/SGDĐT-GDTX ngày 05/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên;

TTHTCĐ xã Tân Việt báo cáo tự đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động trong năm học 2014 - 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình địa phương:

- TTHTCĐ xã Tân Việt nằm trên địa bàn một xã miền núi thấp, nằm về phía bắc của Thi xã Đông Triều, cách Trung tâm Thị xã 3 km, Tân Việt có vị trí địa lý phức tạp, nằm giáp danh với xã Tràng An ; Phường Đức Chính ; Phường thị trấn Đông Triều ; xã Việt Dân và xã An Sinh. Tổng diện tích đất tự nhiên là 634,34 ha, trong đó: đất sản xuất nông nghiệp là 190,79 ha; đất chưa sử dụng là 2,99 ha. Tân Việt là xã nhỏ, dân số không đông tính đến tháng 12 năm 2014 có 977 hộ và 3366 nhân khẩu. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi trồng trọt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi là chính.

- Tình hình chính  trị an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự địa phương được tăng cường, công tác thông tin đài truyền thanh, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, công tác xây dựng cơ sở phát triển mạnh. Tỷ lệ hộ giàu tăng khá mạnh, hộ nghèo giảm đáng kể không còn hộ đói. Công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm được quan tâm trú trọng chỉ đạo sát sao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt quan tâm. các thôn và cơ quan xã tiếp tục giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, làng văn hóa

II. Bộ máy quản lý:

        1. Ban giám đốc:

- Đảm bảo  đủ 3 đồng chí, đúng cơ cấu thành phần theo quy định 

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức có kết quả.

       2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

- Việc xây dựng nội quy (quy chế) hoạt động của Ban giám đốc và TTHTCĐ:

- Bám sát quy chế hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng quy chế hoạt động của Ban giám đốc TTHTCĐ cụ thể, chi tiết sát với tình hình thực tế của địa phương.

         - Việc tham mưu cho UBND trình cấp có thẩm quyền quyết định kiện toàn Ban giám đốc trung tâm khi có sự thay đổi về nhân sự đảm bảo đúng và kịp thời; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc đảm bảo theo quy định

- Công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ (các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ đảm bảo đúng quy định; hồ sơ tài liệu về tổ chức và hoạt động của trung tâm đầy đủ)

       3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

             - Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ:  

         - Làm tốt công tác tham mưu để các cấp chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội  học tập từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của TTHTCĐ ngày càng hiệu quả thiết thực. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và Ban giám đốc để đề xuất xin dự trù mua sắm một số thiết bị cần thiết cho hoạt động của trung tâm: từng bước làm thay đổi dần bộ mặt của TTHTCĐ

- Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc đảm bảo thường xuyên theo quy định của các cấp; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc phụ cấp trách nhiệm đúng theo Quyết định 3607 ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Điều kiện làm việc của lãnh đạo TTHTCĐ đảm bảo tốt.

        - Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể, trường học và trạm y tế trên địa bàn liên hệ phối hợp hoạt động, xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức các lớp học tập có liên quan đến nâng cao chất lượng cộng đồng (tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các chuyên đề về pháp luật, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, ATGT, sức khỏe môi trường, hướng nghiệp ngành nghề…) theo các mô hình, dự án của cấp trên và địa phương.

         - Hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm và tổ chức triển khai tới các thành viên trong Ban chỉ đạo, các Ban ngành, đoàn thể, các thôn, các trường học trên địa bàn xã công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã thông qua hệ thống loa truyền thanh xã và các buổi sinh hoạt của khu dân cư.

       4. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

           - Việc sử dụng nguồn kinh phí của TTHTCĐ: đảm bảo tiết kiệm, sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định 

- Sự hỗ trợ về nguồn lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hợp tác xã dịch vụ…cho hoạt động của TTHTCĐ (về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị…)còn hạn chế

          - Trung tâm đã có phòng làm việc riêng, có máy vi tính, máy in, máy ảnh, điện thoại, đồng hồ, một số biểu bảng, bàn ghế tiếp khách và làm việc, tủ đựng tài liệu sách báo và 1 số đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho hoạt động của trung tâm. Năm 2014 chưa sắm thêm được trang thiết bị nào

         - TT đã tận dụng và phát huy triệt để tất cả các CSVC, thiết bị sẵn có trên địa bàn như các nhà văn hóa thôn, trường học, UBND xã để tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho người dân có nhu cầu gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mói với phương châm "cần gì học nấy" "học suốt đời". 

III. Tổ chức hoạt động:

      1. Đánh giá công tác hoạt động:

       - TT tiến hành điều tra nhu cầu học tập của người dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân, các buổi giao ban và sinh hoạt thường kì của các đoàn thể ở xã và các thôn để nắm bắt nhu cầu học tập của người dân để có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng

       - Tiến hành thông báo trên loa truyền thanh của xã, triển khai tới các tổ chức đoàn thể, phát giấy mời thông báo kịp thời về nội dung, thời gian, địa điểm học tập đến người dân.

          - Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, hội viên tham gia học tập tại TTHTCĐ. Đã tuyên truyền sâu rộng thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã và các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, các CLB, sinh hoạt của các khu dân cư...

        - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định. Quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ

      2. Kết quả thực hiện:

 

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Tổng số

Nữ

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

0

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

0

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

18

1.688

915

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

19

2.167

1238

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

19

4.899

2.596

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

38

7.610

3.987

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

15

5.038

3.019

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

9

1.738

969

9

Chuyên đề của chương trình khác

10

3.817

2159

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

55

5.354

2.837

 

VI. Đánh giá công tác huy động sự tham gia của xã hội:

- Tham gia của cơ quan chuyên môn: liên kết, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để được giúp đỡ về giảng viên, kĩ thuật, tài liệu, kỹ năng cần thiết về bảo vệ sức khẻo, phất triển chăn nuôi trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế, hiểu biết và chấp hành pháp luật ...

- Tham gia của các doanh nghiệp: Do điều kiện địa phương chưa có các doanh nghiệp lớn do vậy việc huy động nguồn lực của các doanh nghiệp còn hạn chế.

- Tham gia của nhà hảo tâm: Huy động nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm chưa được trú trọng do vậy nguồn tài trợ cho hoạt động của TT  còn ít.

- Tham gia của các cơ sở tôn giáo: phối hợp vớí nhà Chùa Hổ Lao tuyên truyền vận động nhân dân có giữ gìn khu di tích lịch sử Đình, chùa Hổ Lao và giáo dục truyền thồng cho thế hệ trẻ.

- Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội: phối hợp tốt với các đoàn thể và tổ cức xã hội để huy động về nguồn lực, tài liệu, hướng dẫn viên, hội viên tham gia học tập đạt kết quả tốt.

V. Hiệu quả hoạt động:

- Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi: Không có người không biết chữ chỉ có vài đổi  tượng không biết chữ do bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ

- Số người tham gia học tại TTHTCĐ: 32.311 người giảm so với năm 2013 là 5.058 người.

        - Số hộ nghèo ở địa phương: 16 hộ giảm so với 2013 là 4 hộ

        -  Đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của người dân: mọi người dân đều có ý thức, vấn đề bảo vệ môi trường đã đi vào nề nếp. bộ mặt, diện mạo địa bàn xã được cải thiện rõ rệt

  - Thu nhập bình quân /người/năm: 21,7 triệu đồng. Tăng so với 2013 là 346.000đ

         - Có nhiều tiến bộ KHKT và KN tốt được ứng dụng vào cuộc sống: kĩ thuật trồng một số giống lúa mới chất lượng cao, trồng một số cây thương phẩm theo hướng chế biến hàng hóa, kĩ thuật nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm…

  - Đánh giá công tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng: được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi cây trồng. Thường xuyên tuyển truyền, tổ chức theo dõi và chăm sóc, khám sức khỏe  cho nhân dân và học sinh, trú trọng công tác tiêm phòng cho trẻ em đảm bảo, hiệu quả. Tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm đúng kế hoạch chỉ đạo của các cấp và thời điểm thường sảy ra dịch bệnh. Không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã 

  - Đánh giá công tác an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định .công tác phòng ngừa, đấu ttranh phòng chống tội phạm, quản lý xã hôi luôn được đảm bảo, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn ngày một giảm, không có điểm nóng, trọng án, khiếu kiện đông người, không có tà, tạp đạo hoạt động trái phép. Nhân đân trong xã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

 - Tình hình tệ nạn xã hội: địa phương có 9 đối tượng nghiện ma túy đã có 4 đối tượng cai nghiện bắt buộc giảm 1 đối tượng so với 2013. Không có hiện tượng cờ bạc so với 2013 giảm 1 vụ, không có hiện tượng mại dâm trên địa bàn.  

 - Đánh giá sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân: được cải thiện rõ rệt. Tổ chức tốt các hoạt động nhà văn hóa thôn khu. tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT tại cơ sở như văn nghệ quần chúng mừng Đảng, mừng xuân, lễ hội Đình, chùa Hổ Lao, hội thi làng văn hóa, giải bóng đá Thanh, Thiếu niên mở rộng, bơi thuyền, cầu lông, sinh hoạt thường kỳ của các câu lạc bộ văn nghệ, TDTT ...

 - Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 27 của bộ Chính trị và quy ức của địa phương.

 -  Số lượng người dân có việc làm mới sau học nghề ngắn hạn: Trung tâm chưa mở được lớp học nghề ngắn hạn nào chỉ có 1 số đối tượng học nghề ngắn hạn do các cơ sở Đào tạo của các trường dạy nghề.

 

 Nơi nhận:                                                                             

                  - PGD&ĐT;

                  - Thường trực ĐU; UBND xã;

                  - BQL TTHTCĐ;                        

                  - Lưu.

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC   

(Kí tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

  Trần Văn Tuyển                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND XÃ TÂN VIỆT

TRUNG TÂM HTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

      Tân Việt, ngày   18    tháng 5     năm 2015

BẢNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI

 TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN VIỆT NĂM HỌC 2014-2015

(Theo Công văn số: 263/PGD&ĐT ngày 05 /4/2015 của Phòng GD&ĐT)

Tiêu

chí

Nội dung tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm tự

đánh giá

Điểm do phòng GD&ĐT

 đánh giá

I

 Bộ máy quản lý - CSVC

15

15

 

1.1

Ban Giám đốc (có đủ thành phần theo quy định)

2

2

 

1.2

Ban Giám đốc, giáo viên được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

2

2

 

1.3

 Triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên

2

2

 

1.4

 Xây dựng kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tiễn của địa phương

3

3

 

1.5

 Quản lý hiệu quả hoạt động các nguồn lực

2

2

 

1.6

 Phòng làm việc thường trực của TTHTCĐ (tủ tài liệu, bàn ghế, bảng KH, máy tính….) và có đủ diện tích.

2

2

 

1.7

Phát huy hiệu quả các Hội trường văn hóa cấp xã, cấp thôn các trường học để đặt các lớp học phù hợp và đảm bảo yêu cầu

2

2

 

II

 Tổ chức hoạt động

50

45,5

 

2.1

Điều tra nhu cầu học tập, nắm bắt kịp kịp thời về nhu cầu học tập của người dân

3

3

 

2.2

 Thông tin về nội dung, địa điểm, thời gian học tập kịp thời đến người dân

1

1

 

2.3

 Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập

3

3

 

 

 

2.4

 - Số người học Chương trình xóa mù chữ, giáo dục sau khi biết chữ (nếu có tính theo %)

3

3

 

- Số người học nghề ngắn hạn (theo tỷ lệ %)

3

0

 

- Số lượt người tham gia học các chuyên đề tăng với cùng kỳ

3

2,5

 

 

 

 

 

2.5

Tổng số các chuyên đề đã thực hiện/năm:

(Tổ chức đầy đủ nội dung và có chất lượng tốt các chuyên đề; bình quân ít nhất 01 chuyên đề/tháng):

 

 

 

- Các chuyên đề Giáo dục Pháp luật

3

3

 

- Các chuyên đề Giáo dục sức khỏe

3

3

 

- Các chuyên đề  Giáo dục môi trường

3

3

 

- Các chuyên đề  Văn hóa xã hội

3

3

 

- Các chuyên đề  Phát triển kinh tế

3

3

 

- Các chuyên đề  Giáo dục kỹ năng sống

3

3

 

- Các chuyên đề  của chương trình khác

3

3

 

2.6

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, xây dựng nếp sống văn hóa…. được phổ biến

3

3

 

2.7

Các hình thức tổ chức lớp học:

 

 

 

 - Tổ chức lớp học phù hợp với đối tượng, điều kiện người học và nội dung của chuyên đề

3

3

 

- Tổ chức lớp học theo câu lạc bộ

2

1

 

- Tổ chức lớp học mà trong đó người học thường xuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Internet vào học tập

2

2

 

2.8

 Công tác thông tin, báo cáo và lưu trữ hồ sơ hoạt động của trung tâm

3

3

 

III

 Huy động sự tham gia của xã hội

10

8

 

3.1

Tham gia của cơ quan chuyên môn

3

3

 

3.2

Tham gia của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo

4

2

 

3.3

Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội

3

3

 

IV

 Hiệu quả hoạt động

25

22,5

 

4.1

 Tỷ lệ biết chữ trong các độ tuổi tăng

3

3

 

4.2

 Số người tham gia học tại các TTHTCĐ tăng

3

2,5

 

4.3

 Số hộ nghèo của địa phương giảm

2

2

 

4.4

 Ý thức bảo vệ môi trường được cải thiện rõ rệt

2

2

 

4.5

 Thu nhập bình quân/người/năm tăng

3

3

 

4.6

 Ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm tốt vào cuộc sống

3

3

 

4.7

Bệnh dịch cho người, vật nuôi và cây trồng được phòng tránh

2

2

 

4.8

An ninh chính trị ổn định, tệ nạn xã hội giảm

2

2

 

4.9

Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của người dân được cải thiện

2

2

 

4.10

 Số lượng người dân có việc làm mới sau khi học nghề ngắn hạn tăng

3

1

 

Tổng

100

91

 

 

Kết quả tự đánh giá: đạt:  91 điểm  Xếp loại: Tốt

                                                                       

NGƯỜI LẬP BIỂU

(kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Duyên

PHÓ GIÁM ĐỐC TTHTCĐ
(kí tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

                    Trần Văn Tuyển      

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu