Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ
Xã: TÂN VIỆT     Tháng: 6 năm 2015    
               
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí 
1 Học chương trình xóa mù chữ 0          
2 Học nghề ngắn hạn 0          
3 Các chuyên đề            
       a, Giáo dục pháp luật 2 2 206      
       b, Giáo dục sức khỏe 2 2 133      
       c, Giáo dục môi trường 2 2 527      
       d, Văn hóa xã hội 6 10 1.254      
       e,  Phát triển kinh tế 4 4 179      
       g, Giáo dục kỹ năng sống            
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao 2 2 728      
5 Hoạt động của các câu lạc bộ 5 5 219      
               
    Số tin bài          
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 12          
               
            NGƯỜI LẬP BIỂU
            (Ký ghi rõ họ tên)  
               
               
               
               
               
            Nguyễn Thị Duyên  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu