Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ
Xã: TÂN VIỆT     Tháng: 05 năm 2015    
               
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí 
1 Học chương trình xóa mù chữ 0          
2 Học nghề ngắn hạn 0          
3 Các chuyên đề            
       a, Giáo dục pháp luật 4 5 442      
       b, Giáo dục sức khỏe 2 2 94      
       c, Giáo dục môi trường 2 2 485      
       d, Văn hóa xã hội 6 6 1.061      
       e,  Phát triển kinh tế 1 2 553      
       g, Giáo dục kỹ năng sống 1 1 220      
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao 5 15 156      
5 Hoạt động của các câu lạc bộ 5 5 248      
               
    Số tin bài          
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 9          
               
            NGƯỜI LẬP BIỂU
            (Ký ghi rõ họ tên)  
               
               
               
               
               
            Nguyễn Thị Duyên  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu