BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ TÂN VIỆT

 
 

 

 

 

Số: BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Tân Việt, ngày  25  tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 12/2017

 

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2017

          1. Thuận lợi:

           - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã, nhất là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều.

          - Ban giám đốc đã có quyết định kiện toàn, hoạt động có hiệu quả.

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật, về đời sống văn hoá xã hội, phát triển kinh tế, về sức khoẻ , ATGT và VS môi trường gắn với chủ điểm của tháng.

          - Sự phối kết hợp chặt chẽ giũa TT và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương từ  xã đến thôn. Sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân rất thuận lợi cho việc tổ chức các lớp học. Địa phương tập trung vào tổng kết công tác hội, chuyên đề về đời sống văn hóa, lễ kỷ niệm 22/12 nhiều hoạt động sôi nổi. Trú trọng chuyên đề về bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và trẻ em.

           2. Khó khăn:

        3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng  12 - 2017

TTHTCĐ xã Tân Việt

 

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí 

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

2

2

138

UBND, HĐND, các thôn

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

8

8

1.219

UBND, VH, Đoàn TN, CCB, các trường

 

 

  3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

1

1

23

 HTX, UBND, trường

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

1

2

79

Các thôn, Trường, đoàn TN, phụ nữ

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

4

4

625

Trạm y tế, thường học

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

1

2

50

Ban VHTT, thú y xã

 

 

 Cộng

17

19

2.114

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Được

( Phó Chủ tịch UBND xã)

 

 

 


No comments yet. Be the first.