KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

    XÃ TÂN VIỆT

 
   

Số:01 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1NĂM 2018

 

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã

1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán.

 2. Tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ tết vì người nghèo.

 3. Tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 4. Tuyên truyền chuyên đề về sức khoẻ, VHVN tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, ngày chủ điểm trong tháng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chuẩn bị cho tết nguyên đán mừng Đảng, mừng xuân.

5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền về VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh trong mùa đông. Tiến hành tiêm phòng cho trẻ em.

 6. Tiếp tục tuyên truyền ATGT nhất là trong dịp tết nguyên đán .

 7. Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, phong trào xây dựng nông thôn mới. Chuyển giao kỹ thuật cấy giống lúa chất lượng cao, tiến hành trồng và chăm sóc cây vụ đông.

 8. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  

   9. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ tết vì người nghèo.

MTTQ, hội chữ thập đỏ.

Trong tháng 1,2/2018

2

Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, phong trào xây dựng nông thôn mới. Chuyển giao KHKT cấy giống lúa chất lượng cao. Chăm sóc và chuẩn bị cho thu hoạch các loại cây hoa màu

UBND, HTX, các thôn

Trong tháng 1,/2018

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán.

UBND, công an xã

Trong tháng 1,2018

4

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017

UBND xã

Trong tháng 1,//2018

5

Tiếp trục tuyên truyền, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng chống rét cho trâu bò và cây trồng.

UBND, Ban thú y, VH xã

Trong tháng 1,2018

6

Tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định 36/CP, chỉ thị 902, quyết định số 95 cuả Thủ tướng chính phủ V/v cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng chữ, vận chuyển buôn bán vũ khí và vật liệu nổ. Cấm đốt pháo và thả đèn trời.

UBND, BVH, công an và các thôn, trường học

Trong tháng 1,/2018

7

Khám sức khỏe, tiêm phòng cho trẻ em. Biện pháp phòng 1 số bệnh trong mùa đông.

Trạm y tế xã

Trong tháng 1,/2018

8

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

Trong tháng 1,/2018

 

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã;

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 25/12/2017                             TM. TRUNG TÂM HTC

                         GIÁM ĐỐC 

                            ( Đã ký)

                       Nguyễn Văn Được


No comments yet. Be the first.