KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2018


TRUNG TÂM HTCĐ

       XÃ TÂN VIỆT

 
 

Số: 05/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2018

 I. Công tác trọng tâm: Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã 

1. Tiếp tục truyền thông về công tác an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân và học sinh các trường.

 2. Tuyên truyền và tổ chức tốt lễ hội truyền thống Đình, Chùa Hổ Lao

 3. Tuyên truyền  các chuyên đề về đời sống - văn hoá -  xã hội, phát triển kinh tế.

 4. Tuyên truyền chuyên đề về sức khoẻ, VHVN tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, ngày chủ điểm trong tháng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm ngày 8/3, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3.

5. Phối hợp trạm y tế tuyên truyền về VSATTP, VSMT. Phòng chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh sởi-Rubella. Tiến hành khám sức khỏe, tiêm phòng sởi cho trẻ em.

 6. Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

 7. Tiếp tục triển khai kế hoạch tỉa răm,hăm sóc lúa vụ chiêm xuân, phong trào xây dựng nông thôn mới. Chuyển giao kỹ thuật cấy giống lúa chất lượng cao, cây hoa màu, chăm sóc cây na.

 8. Tuyên truyền về biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  

 9. Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

II. Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền và tổ chức lễ hội Đình, Chùa Hổ Lao

UBND, ban VH xã

01-02/3/2018

2

Tổ chức lễ kỷ niệm  và các hoạt động chào mừng ngày 8/3

Phụ nữ, các chi hội

1-8/3/2018

3

Tuyên truyền VSATTP, phòng chống bệnh mùa hè.

Trạmy tế, VH

Tháng 3/2018

4

Giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhà trường

Tư pháp, CCB

Tháng 3/2018

5

Kỹ thuật tỉa rặm, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân, kĩ thuật cấy lúa chất lượng cao

UBND, HTX dịch vụ NN

Tháng 3/2018

6

Phòng, chống bệnh sởi; bệnh tay chân miệng ở trẻ em

Trạmy tế, VH

Tháng 3/2018

7

Tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây na dai.

Hội ND, HTX

Tháng 3/2018

8

Giáo dục truyền thống ngày thành lập Đoàn TN CS Hồ Chí Minh. Hoạt động chào mừng 26/3

Đoàn TN

Tháng 3/2018

9

Tiêm phòng, khám sức khỏe định kì cho trẻ em.

Trạmy tế xã

Tháng 3/2018

10

Tổ chức VS đường làng, ngõ xóm, vệ sinh khu di tích lịch sử tại địa phương.

Đoàn TN, hội PN, các thôn.

Tháng 3/2018

 

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- TT Đảng ủy – UBND xã; 

- BQL TTHTCĐ;

- Lưu.

             Tân Việt, ngày 26/2/2018                           TM. TRUNG TÂM HTCĐ

                       GIÁM ĐỐC 

                         ( Đã ký)

                         Nguyễn Văn Được   

 


No comments yet. Be the first.