Cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập xã Tân Việt tham gia xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới đang vào năm nước rút phấn đấu đạt nông thôn mới của xã Tân Việt năm 2014 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Chính quyền địa phương các thôn tham gia tích cực các phong trào để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thôn Tân Lập được đánh giá là thôn có thể về đích sớm hơn được chính quyền địa phương chỉ đạo báo cáo đánh giá việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Cán bộ và Nhân dân thôn Tân Lập xã Tân Việt tham gia xây dựng nông thôn mới

 

          Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới đang vào năm nước rút phấn đấu đạt nông thôn mới của xã Tân Việt  năm 2014 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Chính quyền địa phương các thôn tham gia tích cực các phong trào để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thôn Tân Lập được đánh giá là thôn có thể về đích sớm hơn được chính quyền địa phương chỉ đạo báo cáo đánh giá việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cán bộ và nhân dân thôn Tân Lập đang tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới để hoàn thành các tiêu chí góp phần thực hiện tốt nhệm vụ của địa phương. Cụ thể cán bộ và nhân dân đang tập trung và xây dựng kênh mương nội đồng nguồn hỗ trợ vật liệu xây dựng do huyện cấp xi măng và gạch không nung phần còn lại huy động nguồn khác và do nhân dân đóng góp đang tập trung xây và hoàn thiện 470m mương  và tiến hành đổ bê tông đoạn đường trục chính giao thông nội đồng vùng sản xuất tập trung  với đoạn đường dài 784,5m đang sắp hoàn thiện dựa vào nguồn hỗ trợ sản xuất năm 2013 70% của cấp trên, 30% còn lại dựa vào nguồn kinh phí khác và do nhân dân đóng góp. Nhân dân tích cực tham gia lao động để hoàn thiện con đường không những để hoàn thiện thêm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn làm thay đổi diện mạo nông thôn và tạo điều kiện cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân thuận lợi. Nhân dân rất phấn khởi và luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước và có trách nhiệm phấn đấu xây dựng quê hương Tân Việt ngày càng phát triển. 

 

Một số hoạt động của cán bộ và nhân dân

 

 

 

 

Cán bộ và nhân dân tham gia lao động 

 

 

Đoạn đường trục chính  giao thông nội đồng vùng sản xuất tập trung đang hoàn thiện

    

        Nguyễn DuyênOthers:
Mới nhất