Văn bản
  • THONG BAO KET LUAN CUA THU TUONG CHINH PHU NGUYEN TAN DUNG TAI CUOC HOP VE MO HINH TO CHUC, QUAN LY VA CO CHE TAI CHINH CUA CAC TRUNG TAM HOC TAP CONG DONG.doc
  • «Back
code-number: Số: 268/TB-VPCP
issue-date: 07/12/12
Cơ quan ban hành:
Abstract: