Xuất bản thông tin

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thực hiện kế hoạch của Thường vụ huyện ủy Đông Triều và Đảng ủy xã Tân Việt. Hôm nay ngày 14/4/2015 Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức cho Đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) từ UBND tỉnh Quảng Ninh thông qua hội nghị trực tuyến tại hội trường UBND xã Tân Việt.


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

            Thực hiện kế hoạch của Thường vụ huyện ủy Đông Triều và Đảng ủy xã Tân Việt. Hôm nay ngày 14/4/2015 Đảng ủy xã Tân Việt tổ chức cho Đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  từ UBND tỉnh Quảng Ninh thông qua hội nghị trực tuyến tại hội trường UBND xã Tân Việt.

          Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI)  Trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp..

Một số hình ảnh của hội nghị