Xuất bản thông tin

Tổng kết chi hội phụ nữ xã Tân Việt

Tổng kết chi hội phụ nữ xã Tân Việt

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Việt các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Tân Việt tiến hành tổng kết công tác Chi hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 vào ngày 17,18/12/2014


 Tổng kết chi hội phụ nữ xã Tân Việt

       Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Việt các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Tân Việt tiến hành tổng kết công tác Chi hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 vào ngày 17,18/12/2014

Về tham dự và chỉ đạo có Bà Nguyễn Thị Thơm – Chủ tịch hội phụ nữ xã

 Bà Nguyễn Thị kim Phượng – phó chủ tịch hội phụ nữ

         Cùng các đồng chí bí thư chi bộ, ban quản lí thôn cùng toàn thể các hội viên trong chi hội.    

      

Bà Nguyễn Thị Thơm - chủ tịch hội phụ nữ xã phát biểu ý kiến

Hội nghị đánh giá công tác hoạt động của Chi hội trong năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Thông qua phương hướng hoạt động tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, động viên hội viên tích cực phát triển kinh tế, làm giàu, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Khơi dậy sức sáng tạo và phát huy vai trò của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực… nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                    CTV - Nguyễn Duyên